Üldinfo

Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS asutati 03. aprillil 1990. aastal viie Eesti ülikooli ametiühinguorganisatsiooni poolt.

 

UNIVERSITAS ühendab Eesti Vabariigi kõrgkoolides, teadus- ja arendusasutustes tegutsevaid ametiühinguid, ameti- ja kutseliite.

 

UNIVERSITAS on asutatud oma liikmete töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike ja ühiskondlike huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamiseks ja kaitsmiseks ühistegevuse kaudu.

 

UNIVERSITASe tööd korraldatakse üldkogu ja juhatuse kaudu. Üldkogu kinnitab tegevuse eesmärgid ja -suunad ning annab juhatusele volitused toimida vastuvõetud kavade ja otsuste alusel.

 

Oma eesmärkide saavutamiseks osaleb UNIVERSITAS vajadusel läbirääkimistel Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kõrgkoolide rektorite nõukogudega ning teiste liikmesorganisatsioonide tööandjatega. Sotsiaaldialoogi käigus on sõlmitud mitmeid töötajate töö- ja palgatingimusi puudutavaid lepinguid.

Vajadusel on osaletud protestiaktsioonidel. Näiteks, 1997.aastal kui . . . . . . valitsus ei täitnud sõlmitud palgakokkulepet ning keeldus ka järgmise aasta läbirääkimistest, osaleti hoiatusstreigis. 2003. aasta detsembris võeti osa TALO liikmesliitude ühepäevasest üleriigilisest streigist. Solidaarsusprintsiibist lähtudes on toetatud ka teiste ametiühinguorganisatsioonide protestiüritusi.

 

Oma tegevuse korraldamisel on UNIVERSITAS lähtunud rahvusvaheliselt tunnustatud ametiühinguorganisatsioonide tegevuspõhimõtetest. Esmased kontaktid, kogemused ja toetus saadi Soome AKAVAlt. Praeguseks on olemas kontaktid  ka teiste Euroopa maade ametiühinguorganisatsioonidega.

Alates 1992. aastast on UNIVERSITAS ülemaailmse õpetajate organisatsiooni EI (Education International) liige, olles ühtlasi ka nimetatud organisatsiooni asutajaliikmeks. EIs on ~30 miljonit liiget (348 organisatsiooni 169lt maalt). EI liikmeskond koosneb lasteaedade õpetajatest kuni ülikoolide õppejõududeni.

UNIVERSITAS kuulus aastatel 1992 – veebruar 2009 Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO.

HTMI seisukoht kõrgharidusseadustiku muutmise kohta
HTMi seisukoht kõrgharidusseadustiku kaasajastamisel