TALO üleriigiline ühepäevane streik

04. detsembril 2003.a toimus TALO liikmesliitude üleriigiline ühepäevane
üldstreik. Streigi olulisemateks nõudmisteks olid: kõrgharidusega töötaja palga
alammäär, kui ta töötab täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal, oleks
prognoositav vabariigi keskmine ning koolieelse lasteasutuse pedagoogidele
üleriigilise palga alammäärade kehtestamine. Streigis osalesid koolieelsete ja
kooliväliste lasteasutuste, kontsertorganisatsioonide, muuseumide, muusika-,
kunsti- ja kunstidekoolide, raamatukogude, rahvamajade, teatrite,
teadusasutuste, üldharidus- ja kutsekoolide, ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide
ning teiste haridusasutuste töötajad – ligikaudu 18 500 inimest.

Samal päeval
Toompea lossi ees toimunud meeleavaldusest võttis osa ligikaudu 2500 inimest
erinevatest Eesti paikadest. Meeleavaldusel loeti ette pöördumine, mis edastati
Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule. Rahvasaadik Jaak Alliku poolt esitati
Riigikogu saalis arupärimine sotsiaalminister Marko Pomerantsile kui
valitsusdelegatsiooni juhile palgaläbirääkimistel: miks Vabariigi Valitsus ei
ole täitnud 2001. aastal sõlmitud palgakokkulepet, mida valitsus kavatseb ette
võtta, et töörahu taastuks . . . . . . ning millised on Vabariigi Valitsuse seisukohad 2004.
aasta palgaläbirääkimistel.

Lisaks Tallinnas
toimunud meeleavaldusele korraldas Eesti Haridustöötajate Liidu Viljandi
maakonnaliit 450 osavõtjaga haridus- ja kultuuritöötajate meeleavalduse
Viljandis, Vabaduse platsil Maavalitsuse Maja ees.

Esmakordselt Eestis avaldati streigi
korraldajatele üleüldist solidaarsust. Toetust avaldasid paljud asutused,
organisatsioonid, üksikisikud, kes ei kuulu streigikorraldajate ametiliitudesse.
Näiteks Eesti Ametiühingute Keskliidu liikmesliitudest osalesid streigis
reaalsete aktsioonidega Vedurimeeste Ametiühing, Transpordi- ja Teetöötajate
Ametiühing, Raudteelaste Ametiühing, Haritlaste Liit.


Toetused TALO liikmeskonna nõudmistele saabusid ka Õpetajate
Maailmaorganisatsioonilt, Rahvusvaheliselt Näitlejate Föderatsioonilt ja
teistelt organisatsioonidelt Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Norrast.

Streigist
osavõtjad avaldavad lootust, et edaspidi mõistavad kõik ühiskonna arengu eest
heaseisvad isikud ja institutsioonid sotsiaaldialoogi ja kollektiivlepinguliste
töösuhete vajalikkust.