TALO avalik pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO avalik pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole

Meie, TALO liikmesliitude ühepäevasest üleriigilisest streigist osavõtjad, lähtume oma õiguste eest seismisel seaduslikkusest ja demokraatlikes riikides väljakujunenud tavadest.

Meie streigivormis pöördumine lepingupartnerite poole nõudmiste ja ettepanekute esitamiseks on sotsiaaldialoogi mitteaustamisest tulenev tagajärg, mitte eesmärk.

Soovime, et TALOt aktsepteeritaks ühiskonnas usaldusväärse ja esindusliku partnerina.

Soovime, et seadusandja, valitsus, omavalitsused, tööandjad ja poliitilised parteid suudaksid olla üle päevapoliitikast ja toimiksid riigi ja rahva eest seistes järjepidevuse ja tulevikku vaatavatest põhimõtetest lähtudes.

TALO liikmed on hariduse-, teaduse-, kultuuri-, meditsiini- ja teiste valdkondade töötajad, kellel on riigi kestmises ja arengus oluline roll. Õpetaja, õppejõu, teadlase, kultuuritöötaja ning tippspetsialisti ülesandeks on strateegilise väärtuse, iseseisva mõtlemise ja analüüsivõime arendamine. TALO sooviks on, et Eestis oleksid hea ettevalmistusega töötajad, et säiliks eesti keel ja kultuur, et tunneksime endid ühinevas Euroopas võrdväärsete partneritena.

Vaatamata aastatepikkustele taotlustele jäävad TALO liikmeskonna enamuse palgad alla vabariigi keskmise. Olematu palgapoliitika sunnib noori ja andekamaid lahkuma õpitud erialalt, tööd leitakse välismaal, kus osatakse hinnata meie haridust ja haritud tööjõudu. Sellega kaasneb keskpärasuse pealetung ning teadmiste ja oskuste taandareng omal maal. Palk ei ole küll põhiline, kuid siiski oluline faktor, et tekiks majanduslikus mõttes keskklassi kuuluv haritlaskond, kes suudab ennast ja oma peret majandada, ise elukestvas õppes osaleda ning oma lastele korraliku hariduse tagada.

TALO ja Vabariigi Valitsuse delegatsioonide palgaläbirääkimistel 2004. aastaks ei arvestatud TALO liikmete poolt esitatud palga alammäärade tõstmise nõudmistega, mis eeldab kõrgharidusega töötaja kuupalga alammääraks, . . . . . . kui ta töötab kõrgharidust nõudval ametikohal, vähemalt riigi keskmise palga taset. Selline põhimõte on olnud korduvalt sisse kirjutatud TALO ja valitsuse vahel allakirjutatud kokkulepetesse.

Valitsusdelegatsiooni poolt lubatud 8%-line palgavahendite suurendamine kultuuri- ja haridustöötajatele ei rahulda TALO liikmeskonda. Samuti ei lahenda valitsuse poolt alles  01.detsembril tehtud 12%-lise palgavahendite tõstmise ettepanek TALO liikmeskonna poolt esitatud peamisi palgapoliitilisi nõudmisi. Ka eelmisel aastal ei leidnud Vabariigi Valitsus võimalusi palgakokkulepete täitmiseks ning uue sõlmimiseks.

Seadusandja ei arvesta reaalse olukorraga ning mõtlematu tegevusega teeb asja veelgi raskemaks – poliitikute ettepanekul tühistati Koolieelsete lasteasutuste seaduse §27, millega jäeti lasteaedade õpetajad ilma palga alammäära kehtestamisest.

Läbirääkimised TALO ja valitsuse delegatsioonide vahel riikliku lepitaja vahendusel lõppesid tulemusteta. Seadusega ettenähtud töötüli lepitusprotseduur loeti täidetuks leppimust saavutamata, pooltele ei kehti palgaküsimustes töörahu kohustus.

TALO jätkab väljakujunenud põhimõtete eest seismist ning pöördub Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole üldstreigist ja meeleavaldusest osavõtjate nõudmistega, milleks on:

– kõrgharidusega töötaja palga alammäär, kui ta töötab täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal, peab olema 2004. aastal võrdne Rahandusministeeriumi poolt samaks aastaks prognoositava keskmise palgaga. Sõltuvalt sellest reguleeritakse ka teiste ametikohtade palkade alammäärasid. Nimetatud põhimõte peab kestma ka edaspidi.

– säilitada koolieelsete lasteasutuste seaduse §27 varem kehtinud redaktsioonis.

– taotleda riigi, omavalitsuste, avalik- ja eraõiguslike tööandjate volitatud esindajate osalemist palgaläbirääkimistel.

Loodame, et Riigikogu ja Vabariigi Valitsus püüavad leida lahendusi esitatud nõudmiste täitmiseks.

 

TALO juhatus

 

Pöördumine on heaks kiidetud ja kinnitatud 04. detsembril 2003.a toimunud TALO liikmesliitude ühepäevasest üldstreigist ning Riigikogu ees toimunud meeleavaldusest osavõtjate poolt.