Põhikiri

EESTI KÕRGKOOLIDE, TEADUS- JA ARENDUSASUTUSTE AMETILIITUDE ÜHENDUSE “UNIVERSITAS”

P Õ H I K I R I

I ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus “UNIVERSITAS” (edaspidi UNIVERSITAS) on iseseisev omaalgatuslik ja vabatahtlik ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatial, sõltumatusel ning iseseisval otsustamisel, juhtimise kollegiaalsusel ja tegevuse avalikustamisel.
 2. UNIVERSITAS ühendab Eesti Vabariigi kõrgkoolides, teadus- ja arendusasutustes tegutsevaid ametiühinguid, ameti- ja kutseliite (edaspidi liikmesorganisatsioone).
 3. UNIVERSITAS on asutatud oma liikmete töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike ja ühiskondlike huvide ning nendest tulenevate poliitiliste õiguste esindamiseks ja kaitsmiseks ühistegevuse kaudu.
 4. UNIVERSITAS on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma põhikiri, nimetusega pitsat, sümboolika, iseseisev eelarve ning pangaarve.
 5. UNIVERSITAS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest, rahvusvahelistest õigusaktidest, oma tegevussuundadest ning käesolevast põhikirjast.
 6. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindutakse mittetulundusühingute seadusest ja ametiühingute seadusest.

II UNIVERSITASe EESMÄRGID, PÄDEVUS JA ÕIGUSED

 1. UNIVERSITASE eesmärkideks on:

7.1. oma liikmete töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete ning neist tulenevate õiguste ja huvide kaitsmine ning esindamine tööandjate, nende ühenduste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning teiste asutuste ja nende ühenduste ees;

7.2. olla sotsiaalse dialoogi partneriks tööandjatele, tööandjate ühendustele, kohalikele omavalitsustele, nende üksustele ja ühendustele, Vabariigi Valitsusele, tema asutustele ja vastavatele ministeeriumidele ning nende hallatavatele asutustele ja nende ühendustele punktis 8.1 toodud õiguste ja huvide esindamisel ja kaitsmisel;

7.3. edendada oma liikmete vahelist koostööd ning püüelda sotsiaalse õigluse põhimõtete elluviimise ja kindlustamise poole;

7.4. teostada oma liikmete ametiühingulisi õigusi, eelkõige õigust pidada kollektiivseid läbirääkimisi oma elu-, töö-, kutse-, palga- ja teiste tingimuste üle;

7.5. kaitsta oma liikmete seaduslikke õigusi ja huve kohtus, töövaidlusorganites, riigiasutustes ning kohalikes omavalitsustes;

7.6. edendada ja aktiviseerida kõrgkoolides ja teadus- ja arendusasutustes ühistegevust ning solidaarsustunnet;

7.7. teha koostööd ja arendada sidemeid Eesti ja teiste riikide ametiühingu ja kutseala ühendustega ning teiste kolmanda sektori organisatsioonidega ja isikutega, kes toetavad ametiühingulist liikumist.

 1. UNIVERSITASe eesmärgiks ei ole kasumi saamine, ta ei jaota kasumit oma liikmete vahel.
 2. UNIVERSITASe pädevuses on:

9.1. läbirääkimiste pidamine ja kollektiivlepingute sõlmimine töösuhteid, töötingimusi ja töötasustamist puudutavates küsimustes ning teistes kutsealastes, väljaõppe, täiend- ja ümberõppe, majanduslikes, sotsiaalsetes ja ühiskondlikes küsimustes;

9.2. teiste UNIVERSITASe tegevuseks vajalike lepingute sõlmimine;

9.3. oma liikmete esindamine tööandjate ja nende ühenduste ees, töövaidlusorganites ning teistes riigi- ja kohalikes omavalitsuste asutustes ja teistes institutsioonides;

9.4. liidu liikmete koostöö koordineerimine, nende huvide esindamine ja kaitsmine;

9.5. tööandja poolt tööseaduste, kollektiiv- ja töölepingute, tööandja ning ametiühingu vaheliste muude lepingute täitmise jälgimine;

9.6. töösuhteid ja tööturu olukorda ning sotsiaalseid küsimusi puudutavate õigusaktide vastuvõtmise, tühistamise ja muutmise taotlemine isikute ees, kellel on seaduste algatamise õigus;

9.7. tööandjate ning teiste isikute ja institutsioonide poolt töötajate seaduslikke õigusi ahistavate toimingute lõpetamise taotlemine;

9.8. elukalliduse tõusu arvestamise taotlemine sotsiaalmajanduslike garantiide kehtestamisel ja muutmisel töötajate olukorra võimaliku halvenemise korral;

9.9. töökeskkonna ohutuse ja tervisekaitse olukorra parandamise taotlemine ja töökaitsealasest tegevusest osavõtmine;

9.10. oma liikmete põhiliste kutsealade tööturu situatsiooni analüüs ja vastavalt analüüsi tulemustele püüda tugevdada vastava kutseala esindajate positsiooni tööturul;

9.11. ametiühingute seadusest ja teistest seadustest tulenevate muude volituste kasutamine.

 1. Oma eesmärkide saavutamiseks liikmete huvide ja õiguste esindamisel ja kaitsmisel, samuti majandustegevuse ja töösuhete arendamiseks on UNIVERSITASel õigus:

10.1. saada takistamatult teavet tööandjatelt, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt, nende ühendustelt, Vabariigi Valitsuselt ja ministeeriumidelt seaduste ning kollektiiv- ja muude oma tegevust puudutavate lepingute täitmise, samuti elatustaseme ja -miinimumi, inflatsiooni ja elukalliduse ning töötajate sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustavate muude näitajate kohta;

10.2. saada sotsiaalpartneritelt takistamatult teavet töö- ja majandusalase tegevuse ning muude töötajate huve puudutavate küsimuste kohta;

10.3. korraldada sotsioloogilisi ja teisi seadusandluse täitmist ja ühiskonna arengut ja olukorda puudutavaid uuringuid oma liikmete vajaduste ja huvide väljaselgitamiseks ja oma tegevuse põhisuundade väljatöötamiseks;

10.4. moodustada sihtasutusi ja fonde, asutada juriidilisi isikuid ja osaleda nende tegevuses;

10.5. arendada info- ja reklaamitegevust ning korraldada koosolekuid, väljaõpet ja loenguid;

10.6. teha koostööd seadusandliku initsiatiivi õigust omavate isikutega ja organitega;

10.7. abistada oma liikmeid nende põhikirjaliste ülesannete täitmisel, andes õigusalast nõu ning metoodilist abi, vajaduse korral eksperthinnanguid õigusküsimustes;

10.8. teostada oma liikmete õigusi, eelkõige õigust pidada läbirääkimisi palga, sotsiaal-, töö- ja olmeküsimustes;

10.9. korraldada oma liikmetele ametiühingualast ja erialast koolitust kursuste, seminaride ja muudes vormides;

10.10. kaitsta ühistegevuse kaudu teiste ameti- ja kutseühingutega oma liikmete õigust tööle, haridusele ning sotsiaalsele turvalisusele;

10.11. võtta osa haridus- ja teaduspoliitika kujundamisest ning teostamisest;

10.12. korraldada koosolekuid, miitinguid, tänavarongkäike, pikette ja teisi aktsioone;

10.13. korraldada seaduses ettenähtud korras streike, sealhulgas toetus- ja hoiatusstreike;

10.14. omada trükibaasi ja massiteabevahendeid, arendada kirjastus-tegevust, sealhulgas välja anda ja levitada ajalehti, ajakirju ja muid trükiseid, väljastada ühistegevuseks vajalikke infomaterjale;

10.15. omada oma tegevuseks vajalikku vara, vallata, kasutada ja käsutada seda oma eesmärkide saavutamiseks kooskõlas põhikirjaga;

10.16. teha koostööd ja aidata tööandjat töötajate kutseoskuste ja kvalifikatsiooni tõstmisel;

10.17. arendada mistahes siseriiklikke ja välissuhteid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, suhete reguleerimine toimub omavaheliste lepingute alusel;

10.18. teha koostööd rahvusvaheliste haridus- ja teadustöötajate kutse- ja ametiühingu organisatsioonidega ning muude liikumistega;

10.19. teostada muid ametiühingute seaduses ja teistes seadustes sätestatud õigusi.

 1. UNIVERSITAS hoidub kahjustamast oma liikmesorganisatsioonide ja üksikliikmete huve. UNIVERSITASe tegevus ei tohi kahjustada teiste isikute põhiseaduslikke ning teiste seadustega tagatud huve.
 2. UNIVERSITAS ei sekku liikmesorganisatsioonide tegevusse, kui see ei ole seotud UNIVERSITASe tegevuse ja vastutusega ning ei kahjusta UNIVERSITASe tegevust ja huve.
 3. UNIVERSITAS ei võta endale funktsioone, täitmiseks korraldusi ja ülesandeid, mida peavad lahendama riigi- ja kohaliku omavalitsuse organid või teised ühiskondlikud või majandusorganisatsioonid ja ei ole neile aruandekohustuslik.

III UNIVERSITASe ÕIGUSTE KAITSE

 1. UNIVERSITAS kui ameti- ja kutseühingute liit on oma tegevuses sõltumatu ja allub ainult seadusele. Keelatud on toimingud, mis on otseselt või kaudselt suunatud UNIVERSITASe allutamisele tööandjale, nende ühendustele, riigi- ja kohalike omavalitsuse asutustele ja mistahes teistele asutustele ja organisatsioonidele.

14.1. UNIVERSITAS võib kuuluda ametiühingute liite ühendavatesse liitudesse ja rahvusvahelistesse ametiühinguid koondavatesse organisatsioonidesse.

 1. Tööandjate ning teiste isikute ja institutsioonide sekkumise korral ameti- või kutseühingu moodustamisse, tegutsemisse ja juhtimisse on UNIVERSITASel õigus saada riigipoolset kaitset ja kaitset rahvusvaheliste ameti- ja kutseühingute keskorganisatsioonide ning kohtute vahendusel. Ameti- ja kutseühingul on õigus saada kaitset ebaseadusliku laialisaatmise või keelustamise korral

IV UNIVERSITASe LIIKMEKS ASTUMISE, LIIKMEST LAHKUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD NING TINGIMUSED

 1. UNIVERSITASe liikmed on juriidilised isikud. Liikmeteks võivad olla kõrgkoolide (s.h. kõrgharidusega spetsialistide kvalifikatsiooni tõstvate õppeasutuste) ning teadus- ja arendusasutuste ametiühingud ning tegevus- või kutseala ametiühingute liidud, kes tunnistavad ja on nõus täitma UNIVERSITASe põhikirja ning tegevussuundi . Kui mõnes kõrgkoolis või teadus- ja arendusasutuses moodustatakse kaks või enam organisatsiooni, võivad nad kõik olla UNIVERSITASe liikmeks.
 2. UNIVERSITASse kuulumine on vabatahtlik. UNIVERSITASe liikmed on oma tegevuses iseseisvad ja sõltumatud. Liikmesorganisatsioonil on õigus vastu võtta iseseisvaid otsuseid, kuid oma tegevuses peab liikmesorganisatsioon vältima UNIVERSITASe ja selle liikmete huvide kahjustamist.
 3. Liikmesorganisatsioon, soovides astuda UNIVERSITASe liikmeks, esitab selleks kirjaliku taotluse UNIVERSITASe juhatusele. Taotlusele tuleb lisada vastava organisatsiooni otsus, põhikiri, andmed liikmete arvu kohta ning registri kandeotsus.
 4. UNIVERSITASe juhatus vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul arvates selle saabumise momendist ning teatab taotlejale otsusest kirjalikult.

19.1.Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkogu. Üldkogu otsus on lõplik.

 1. UNIVERSITASest väljaastumisest teatab liikmesorganisatsioon oma juhatuse või põhikirjas ettenähtud muu pädeva organi kirjaliku otsusega UNIVERSITASe juhatusele, kes vaatab avalduse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul. Väljaastumine jõustub liikmesorganisatsiooni otsuse tegemise päevast.
 2. Liikmesorganisatsioon, kes oma tegevusega kahjustab UNIVERSITASe tegevust, rikub põhikirja või jätab süstemaatiliselt tasumata UNIVERSITASe liikmemaksu, arvatakse UNIVERSITASest välja. Väljaarvamise UNIVERSITASest otsustab juhatus ning teatab viivitamatult kirjalikult otsuse tegemisest ja selle põhjustest välja arvatud liikmesorganisatsioonile.
 3. UNIVERSITASest väljaarvatud liikmesorganisatsioon võib esitada väljaarvamisotsuse peale apellatsiooni UNIVERSITASe järgmisele üldkogule. Üldkogu otsus on lõplik.
 4. UNIVERSITASest välja astunud või väljaarvatud liikmel ei ole õigust UNIVERSITASe varale ja rahalistele vahenditele ning talle ei tagastata liikmemakse.

V UNIVERSITASe LIIKMETE PÕHIÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. UNIVERSITASe liikmesorganisatsioonil on õigus:

24.1. esitada UNIVERSITASe juhtimisorganitele taotlusi ja ettepanekuid abinõude rakendamiseks, et parendada ametiühingute ja kutseliitude liikmete töö-, kutse- ja sotsiaalseid tingimusi, sealhulgas teha ettepanekuid ja taotlusi streigi või muu protestiaktsiooni korraldamiseks;

24.2. saada oma tegevuses igakülgset abi, sealhulgas organisatoorset abi ning töösuhteid ja ametiühingu tegevust puudutavat õigusalast abi;

24.3. saada ametiühingu tööks ja UNIVERSITASe tegevuse kohta vajalikku informatsiooni;

24.4. esitada UNIVERSITASe juhtimisorganitele arupärimisi ja juhendeid, teha ettepanekuid;

24.5. võtta osa UNIVERSITASe ühisvara käsutamise ja kasutamise otsustamisest;

24.6. astuda UNIVERSITASe koosseisust välja;

24.7. kasutada rahvusvahelistest õigusaktidest, seadustest, ametiühingu seadusest, põhikirjast ja üldkogu otsustest tulenevaid teisi õigusi.

 1. UNIVERSITASe liikmesorganisatsiooni kuuluval üksikliikmel on õigus:

25.1. saada abi töö väärtusele vastava töötasu, puhkuse, tööaja, tervislike . . . . . . ja ohutute töötingimuste ning tööseaduste täitmise tagamiseks;

25.2. valida ja olla valitud ametiühingu juhtimisorganitesse ning muul viisil osaleda ametiühingu tegevuses;

25.3. olla esindatud UNIVERSITASe juhtimisorganites ja töörühmades;

25.4. saada vastavalt UNIVERSITASe tegevussuundadele kutsealast koolitust ja ametiühingulist koolitust oma töösuhetest lähtuvate huvide esindamiseks ja kaitsmiseks;

25.5. olla eelisosaleja UNIVERSITASe poolt korraldatavatel üritustel ja saada selleks UNIVERSITASe liikmele ettenähtud soodustusi UNIVERSITASe poolt võimaldatud ulatuses;

25.6. kasutada ameti- ja kutseühingutele ettenähtud teisi õigusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast ja teistest õigusaktidest.

 1. Iga liikmesorganisatsioon on kohustatud:

26.1. täitma UNIVERSITASe põhikirja nõudeid;

26.2. teatama oma liikmete arvu ja andma UNIVERSITASele tema palvel sellega seotud lisaandmeid;

26.3. teatama UNIVERSITASele liikmesorganisatsioonide tasandil kollektiivlepete sõlmimisest ja muutmisest ning nende täitmisest;

26.4. keelduma sõlmimast lepinguid ja hoiduma tegudest, mis võivad kahjustada UNIVERSITASt või UNIVERSITASe teisi liikmeid;

26.5. õigeaegselt informeerima UNIVERSITASt küsimustest, ettepanekutest ja avaldustest, mis võivad omada tähtsust UNIVERSITASele või tema liikmesorganisatsioonidele;

26.6. tasuma liikmemaksu UNIVERSITASe üldkogu poolt kehtestatud korras ja määras;

26.7. täitma UNIVERSITASe juhtimisorganite otsuseid ning olema solidaarne UNIVERSITASe liikmete ja teiste organisatsioonide õiglaste nõudmistega.

VI UNIVERSITASe JUHTIMINE

 1. UNIVERSITASe juhtimisorganiteks on üldkogu (seaduse mõttes üldkoosolek) ja juhatus.
 2. UNIVERSITASe üldkogu on liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek (edaspidi üldkogu), mis on UNIVERSITASe kõrgeimaks organiks.

28.1. Üldkogusse kuuluvad igast liikmesorganisatsioonist UNIVERSITASe juhatuse liige ja lisaks valitud delegaadid järgmiselt:

liikmesorganisatsioon kuni 50 liikmega – 2 delegaati (edaspidi liiget),

iga järgnevad liikmesorganisatsiooni 50 liiget annavad  lisaks1 delegaadi(edaspidi liikme) koha üldkogusse.

28.2.Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on 50% pluss üks tema liikmetest. Otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogu koosolekul osalenud liikmetest.

28.3.Otsus UNIVERSITASe tegevuse eesmärgi ja põhikirja muutmiseks ning ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamiseks on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku üldkogu koosolekul osalenud liikmetest. Igal liikmel on üks hääl.

 1. Üldkogu tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Erakorraliselt kutsutakse üldkogu kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates UNIVERSITASe juhatus või üks kümnendik UNIVERSITASe liikmetest. Üldkogu kokkukutsumisest tuleb kirjalikult ette teatada vähemalt üks kuu. Kutsel peab olema näidatud üldkogu päevakord, toimumise koht ja aeg.
 2. Kui üldkogule ei ilmunud nõutav arv volinikke, tuleb üldkogu uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga ühe kuu jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata kokkukutsutud delegaatide arvust.
 3. UNIVERSITASe üldkogu:

31.1. võtab vastu UNIVERSITASe põhikirja, tegevussuunad ning teeb vajadusel nendesse muudatusi ja täiendusi;

31.2. kinnitab ja muudab UNIVERSITASe tegevuse eesmärgi;

31.3. määrab kindlaks UNIVERSITASe vahendite kasutamise põhisuunad ning kinnitab aastaeelarve;

31.4. kinnitab revisjonikomisjoni aruande;

31.5. kinnitab UNIVERSITASe juhatuse koosseisu;

31.6. valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe(d);

31.7. kinnitab revisjonikomisjoni koosseisu;

31.8. kuulab ära juhatuse aruande ning annab hinnanguid juhatuse tööle;

31.9. määrab kindlaks sisseastumismaksu, liikmemaksu ja sihtotstarbeliste maksete suuruse ja tasumise korra;

31.10. moodustab fonde oma liikmete toetamiseks;

31.11. lahendab käesolevast põhikirjast tulenevaid avaldusi ja kaebusi;

31.12. otsustab UNIVERSITASe ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise.

 1. Revisjonikomisjoni liige ei saa osa võtta üldkogul revisjonikomisjoni aruande kinnitamise hääletamisest ja hinnangu andmisel tegevusele, mille eest on ta vastutav.
 2. Üldkogu koosolekute vahelisel perioodil juhib UNIVERSITASe tegevust juhatus.
 3. Juhatuse volituste tähtaeg on 4 aastat ja volitused kehtivad nelja aasta pärast toimuva korralise üldkoguni.
 4. Juhatuse liikmete arv vastab UNIVERSITASe liikmesorganisatsioonide arvule. Kui juhatuse liikmete arv langeb alla viie, tuleb kokku kutsuda üldkogu, kes kinnitab uue juhatuse või otsustab UNIVERSITASe edaspidise tegevuse.
 5. UNIVERSITASe juhatuses on igast liikmesorganisatsioonist üks esindaja, kelle delegeerib UNIVERSITASe üldkogu koosolekule liikmesorganisatsiooni juhatus, kui liikmesorganisatsiooni põhikirjas ei ole ettenähtud teisiti.
 6. Juhatuse volituste ajal on liikmesorganisatsioonil õigus oma esindaja UNIVERSITASe juhatusest tagasi kutsuda ja delegeerida UNIVERSITASe juhatuse liikmeks uus esindaja.
 7. UNIVERSITASe liikmeks astunud uus liikmesorganisatsioon esitab UNIVERSITASe juhatusele koos UNIVERSITASe liikmeks astumise avaldusega otsuse selle kohta, keda ta delegeerib UNIVERSITASe juhatuse liikmeks.
 8. Üldkogu koosolekute vahelisel ajal UNIVERSITASe juhatusse delegeeritud liikmetel tekivad juhatuse liikme õigused ja kohustused UNIVERSITASe juhatusele vastava otsuse esitamise päevast. Uue liikmesorganisatsiooni poolt delegeeritud juhatuse liikmel tekivad õigused ja kohustused liikmesorganisatsiooniks vastuvõtmise otsuse tegemise päevast.
 9. UNIVERSITASe juhatus:

40.1. esindab UNIVERSITASt ning juhib tema tegevust üldkogude vahelisel perioodil, juhatust võivad esindada kõikides õigustoimingutes juhatuse esimees ja  teised juhatuse liikmed ühiselt;

40.2. tegutseb kehtiva seadusandluse raames ja lähtub käesolevast põhikirjast ning üldkogu otsustest;

40.3. esindab vajadusel UNIVERSITASe liikmeid teistes organisatsioonides ja asutustes;

40.4. esitab üldkogule arutatavate küsimuste materjalid ning kindlustab vastuvõetud otsuste täitmise;

40.5. peab ühendust teiste ametiühingutega ja kutseliitudega ning koostööpartneritega nii kodu- kui välismaal;

40.6. hoiab UNIVERSITASe rahalisi vahendeid ja korraldab raamatupidamise ning aruandluse;

40.7. esimehe ettepanekul võtab tööle ja vabastab töölt palgalisi töötajaid ja kinnitab nende ülesanded, töö- ja palgatingimused;

40.8. moodustab vajadusel töörühmi konkreetsete küsimuste lahendamiseks;

40.9. peab UNIVERSITASe nimel läbirääkimisi, sõlmib riigi ja kohalike omavalitsusorganite ning tööandjate ühendustega lepinguid, moodustab vajadusel läbirääkimiste delegatsioone;

40.10.otsustab UNIVERSITASe kuulumist ametiühingute liite ühendavatesse liitudesse ja rahvusvahelistesse ametiühinguid koondavatesse organisatsioonidesse.

40.11. otsustab streigi väljakuulutamise ja teiste aktsioonide korraldamise või otsustab sõltuvalt aktsiooni üldriiklikust tähtsusest küsimuse lahendamise anda üldkogule;

40.12. korraldab UNIVERSITASe liikmete arvestust;

40.13. täidab UNIVERSITASe põhikirjast ja üldkogu otsustest tulenevaid teisi ülesandeid.

 1. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda taotleb kas juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest.

41.1.Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, nende hulgas ka juhatuse esimees või aseesimehed. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Kui juhatuse hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

 1. UNIVERSITASe juhatuse esimees:

42.1. on juhatuse liige ja esindab erivolitusteta UNIVERSITASt riigi- ja kohaliku omavalitsuse organites ja teistes asutustes;

42.2. valmistab ette ja viib läbi juhatuse koosolekuid;

42.3. tagab üldkogu ja juhatuse otsuste täitmise ning ;

42.4. annab korraldusi ja juhendeid, käsutab UNIVERSITASe vara ja vahendeid vastavalt üldkogu ning juhatuse otsustele ja käesolevale põhikirjale;

44.5. annab välja ja kirjutab alla volikirjadele ning lepingutele;

44.6. võtab tööle ja vabastab töölt palgalisi töötajaid;

44.7. on aruandekohustuslik juhatuse ja üldkogu ees UNIVERSITASe finants- ja majandustegevusest;

44.8. täidab käesolevast põhikirjast, üldkogu ja juhatuse otsustest ning seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevaid teisi ülesandeid.

 1. UNIVERSITASe aseesimehed:

45.1. on juhatuse liikmed;

45.2. asendavad vajadusel esimehe korraldusel juhatuse esimeest.

 1. Juhatuse otsuse alusel võidakse kompenseerida UNIVERSITASe tegevusest tulenevaid kulutusi ja tasustada juhatuse liikmete tööd üldkogu poolt kinnitatud eelarve piires.

VII UNIVERSITASe REVISJONIKOMISJON

 1. Revisjonikomisjon:

47.1. kinnitatakse üldkogu poolt vähemalt kolmeliikmelisena;

47.2. kontrollib juhatuse töö vastavust seadustele ja UNIVERSITASe põhikirjale ning juhatuse finants- ja majanduslikku tegevust;

47.3. teeb avastatud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutusi;

47.4. on kord aastas aruandekohustuslik üldkogu ees, esitades talle vastavasisulise aruande. Aruande kinnitab üldkogu.

 1. Revisjonikomisjoni liige võib olla üldkogu liige, kuid tal puudub õigus olla valitud UNIVERSITASe juhatusse.
 2. Revisjonikomisjoni volituste aeg on neli aastat ja need kestavad juhatuse volituste ajal. Juhatuse volituste lõppemisel lõpevad ka revisjonikomisjoni volitused.

VIII UNIVERSITASe VARA JA FINANTSMAJANDUSLIK TEGEVUS

 1. UNIVERSITASe vara ja rahalised vahendid moodustuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, laekumistest sponsoritelt, välisriigi organisatsioonidelt saadud abist, riiklikest toetustest, üksikisikute annetustest ja põhikirjalisest tegevusest saadud tuludest.
 2. UNIVERSITASe rahalisi vahendeid ja vara kasutatakse tema põhikirjaliseks tegevuseks, liikmete vajadusteks, juhtimisorganite tegevuse finantseerimiseks ning muuks otstarbeks vastavalt kinnitatud eelarvele.
 3. UNIVERSITAS võib moodustada heategevuslikke ja muid fonde oma liikmete toetamiseks.
 4. UNIVERSITASe majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

IX UNIVERSITASe ÜHINEMISE, JAGUNEMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED JA KORD

 1. UNIVERSITASe ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub üldkogu otsuse alusel.
 2. Ühinemise või jagunemise otsuses nimetatakse UNIVERSITASe õigusjärglane(sed), kellele lähevad üle UNIVERSITASe õigused ja kohustused ning tehakse vastavad muudatused põhikirjas.
 3. UNIVERSITASe tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud alusel, samuti juhul, kui tema liikmesorganisatsioonide arv langeb alla kolme või on vastu võetud üldkogu otsus tegevuse lõpetamise kohta.
 4. UNIVERSITASe tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkogu koosolekul likvideerimiskomisjon ja määratakse UNIVERSITASe selleks volitusi omava juhatuse viimase koosoleku toimumise aeg. Likvideerimiskomisjoni valimisel määratakse komisjoni volituste tähtaeg, milleks on vähemalt 4 kuud ning võimalusel komisjoni liikmete töötasustamise kord.
 5. Likvideerimiskomisjon:

58.1. avaldab UNIVERSITASe tegevuse lõpetamise teate ajalehes;

58.2. kutsub välja võlausaldajad ja rahuldab nende varalised nõuded;

58.3. jagab nõuete rahuldamisest üle jäänud vara UNIVERSITASe liikmesorganisatsioonide vahel võrdselt;

58.4. likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud UNIVERSITASe likvideerimiseks.

 1. Kui üldkogu näitab otsuses ära õigusjärglase, antakse vara ja rahalised vahendid üle õigusjärglasele.
 2. Likvideerimiskulud kaetakse UNIVERSITASe vara arvelt.
 3. Likvideerimiskomisjoni tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga.
 4. Likvideerijad saadavad teate tegevuse lõpetamise kohta kolme päeva jooksul lõppakti kinnitamisest riikliku registri pidajale ja põhikirja registreerinud asutusele UNIVERSITASe registrist kustutamiseks.

Põhikiri on vastu võetud 13.mail 1998.a UNIVERSITASe üldkogu koosolekul.

Põhikiri on muudetud 29.aprilli 2003.a UNIVERSITASe üldkogu koosolekul.

Põhikiri on muudetud 04.mai 2004.a UNIVERSITASe üldkogu koosolekul.

Põhikiri on muudetud 07.oktoobtril 2019.a UNIVERSITASe üldkogu erakorralisel koosolekul.

Põhikiri on muudetud 20.oktoobril 2020.a UNIVERSITASe üldkogu koosolekul.