Teaduspoliitika komisjoni koosolek

 

  1. aprillil 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes kolmest teemast:

– kuulati ära info, mis puudutab Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014-2015 teaduse valdkonda;

– komisjon arutles Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamise üle ja kiitis heaks Eesti Teadusagentuuri taristukomisjoni ettepaneku teekaardi uuendamise kohta ning viimane otsustati võtta aluseks edasises töös;

– kuulati ära ning võeti teadmiseks info kasvatusteaduste, ehitusteaduste ja energeetika sihtevalveerimise tulemustest.

Järgmine teaduspoliitika komisjoni koosolek toimub 3. juunil 2014.

UNIVERSITASe juhatus

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

3. jaanuaril 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes viiest teemast:

– teaduspoliitika komisjon kujundas arvamuse meetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” hindamiskomisjonile. Jäädi seisukohale, et arvestada tuleb senist väljakujunenud tööjaotust.;

– kinnitati 2014. aastaks uued sihtevalveerimise teemad ning kuulati ära info lõppenud ja käimasolevatest sihtevalveerimistest.;

– kuulati ära informatsioon struktuurfondide meetmete ettevalmistamisest ja TA&I strateegia kinnitamisest. Strateegia kiidetakse Riigikogus heaks eeldatavalt 22. jaanuaril 2014.;

– kuulati ülevaadet Teadus- ja Arendusnõukogult (TAN) ministeeriumidele antud ülesannetest. Võeti teadmiseks TANi ettepanek, mille järgi tuleb Riigikantseleil, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, Haridus- ja Teadusministeeriumil, Rahandusministeeriumil ning Põllumajandusministeeriumil koostada analüüs rakendusteadusliku suunitlusega tehnoloogiliste arenduste rahastamisvõimaluste kohta Eestis.;

– kinnitati teaduspoliitika komisjoni 2014. aasta tööplaan ja koosolekute ajakava.

Järgmine teaduspoliitika komisjoni koosolek toimub 4. märtsil 2014.

UNIVERSITASe juhatus