UNIVERSITASe aastakoosolek

  1. aprillil toimus UNIVERSITASe üldkogu koosolek.

Üldkogu liikmed kuulasid ära 2013. aasta juhatuse tegevuse aruande. Aruanne keskendus õppe- ja teadustöö rahastamisele, akadeemilise personali tähtajaliste töölepingutega seotud seaduseelnõu muudatustele, teaduspoliitika komisjoni tööle, võimalikule karjäärimudelile ning ETUCE kõrghariduse ja teaduse komitee tööle. Ühtlasi kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja käesoleva aasta eelarve.

UNIVERSITASe juhatus

UNIVERSITAS registreeriti Euroopa läbipaistvusregistris

Läbipaistvusregistri on loonud ja seda haldavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon.

Euroopa institutsioonide suhtlus kodanike ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide, kutseorganisatsioonide, ametiühingute, mõttekodadega jne on püsiv, õigustatud ja vajalik demokraatia kvaliteedi jaoks, kuna võimaldab luua adekvaatseid poliitikavaldkondi, viies kooskõlla vajadused ja võimalused. Kodanikel on õigus eeldada, et kõnealune toiming on läbipaistev ja toimub seadusega kooskõlas ning võtab nõuetekohaselt arvesse eetikapõhimõtteid, vältides surveavaldust, ebaseaduslikku või eelisjuurdepääsu teabele või otsustajatele.

Register annab kodanikele otsese ja ühtse juurdepääsu teabele selle kohta, kelle tegevuse eesmärk on ELi otsustamisprotsessi mõjutamine, milliseid huve järgitakse ning mis tasemel ressursse nendesse tegevustesse investeeritakse. Registreerimise korral saab organisatsioon iga kord teate, kui Euroopa Komisjon avaldab organisatsiooni huvitaval teemal uue tegevuskava või algatab avaliku arutelu. Näiteks UNIVERSITASe puhul on nendeks valdkondadeks kõrgharidus ja teadus.

Suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste töötajatega kohustuvad registreeritud järgima ühtset käitumisjuhendit. Organisatsiooni registreerimine läbipaistvusregistris ning selle esindajate kohustus järgida täielikult käitumisjuhendit on avalik märk sellest, et organisatsioon nõustub järgima eeskirju ja suhtlema Euroopa institutsioonidega täiesti läbipaistvalt.

UNIVERSITASe juhatus

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

 

  1. aprillil 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes kolmest teemast:

– kuulati ära info, mis puudutab Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014-2015 teaduse valdkonda;

– komisjon arutles Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamise üle ja kiitis heaks Eesti Teadusagentuuri taristukomisjoni ettepaneku teekaardi uuendamise kohta ning viimane otsustati võtta aluseks edasises töös;

– kuulati ära ning võeti teadmiseks info kasvatusteaduste, ehitusteaduste ja energeetika sihtevalveerimise tulemustest.

Järgmine teaduspoliitika komisjoni koosolek toimub 3. juunil 2014.

UNIVERSITASe juhatus

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

3. jaanuaril 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes viiest teemast:

– teaduspoliitika komisjon kujundas arvamuse meetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” hindamiskomisjonile. Jäädi seisukohale, et arvestada tuleb senist väljakujunenud tööjaotust.;

– kinnitati 2014. aastaks uued sihtevalveerimise teemad ning kuulati ära info lõppenud ja käimasolevatest sihtevalveerimistest.;

– kuulati ära informatsioon struktuurfondide meetmete ettevalmistamisest ja TA&I strateegia kinnitamisest. Strateegia kiidetakse Riigikogus heaks eeldatavalt 22. jaanuaril 2014.;

– kuulati ülevaadet Teadus- ja Arendusnõukogult (TAN) ministeeriumidele antud ülesannetest. Võeti teadmiseks TANi ettepanek, mille järgi tuleb Riigikantseleil, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, Haridus- ja Teadusministeeriumil, Rahandusministeeriumil ning Põllumajandusministeeriumil koostada analüüs rakendusteadusliku suunitlusega tehnoloogiliste arenduste rahastamisvõimaluste kohta Eestis.;

– kinnitati teaduspoliitika komisjoni 2014. aasta tööplaan ja koosolekute ajakava.

Järgmine teaduspoliitika komisjoni koosolek toimub 4. märtsil 2014.

UNIVERSITASe juhatus