ETUCE uuringud hariduse finantseerimisest Euroopa riikides

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) on avaldanud kaks uut uuringuraportit hariduse finantseerimise, õpetajate töötingimuste ning ametiühingute tegevuse, sotsiaaldialoogi ja kollektiivlepingute läbirääkimiste olukorra kohta Euroopa riikides. Need hetkeolukorra ulatuslikud uuringud ühendavad kaheksa aastat kestnud majanduskriisi tagajärjed ja haridussüsteemi riigieelarveliste vahendite konsolideerimise meetmed, õpetajate töötingimused, õpetajate ametiühingute rolli ning sotsiaaldialoogi ja kollektiivlepingute läbirääkimiste peamised trendid.

Uuringud näitavad, et:

– kokkuhoiuprogrammide mõju ei ole veel möödas ning haridusvaldkonna eelarved on jätkuvalt surve all. See mõjutab nii haridustöötajate töötasusid ja toetusi, töötingimusi kui ka ametialaste oskuste täiendamise kättesaadavust ja kvaliteeti.

– riiklikud hariduse- ja koolitussüsteemide reformid on toimunud kõikjal Euroopas ning need on selgelt ühenduses hariduse rahastamise vähenemisega, see on aga kaasa toonud privatiseerimise suurenemise.

– kuigi Euroopa Majandusühenduse riigid on kogenud erarahastamisel olevate haridusasutuste arvu kasvu (eriti eelkooliealiste lasteasutuste ning kõrghariduse osas), on Lääne-Euroopa riikides peamiselt siiski levinud riiklikult toetatud haridusasutused.

– globaalsed korporatsioonid/konsultatsioonifirmad, mis mõjutavad hariduspoliitikat ja haridussektori toodete pakkumist ja/või õpetamist, on Euroopas hetkel enamuses.

– sotsiaaldialoogi osas teeb murelikuks, et otsused, mis mõjutavad õpetajaid ja kooli kogukonda, võetakse vastu sotsiaalpartneritega konsulteerimata, eriti kui see puudutab haridus- ja koolitussüsteemide reforme ning kutsealaseid küsimusi.

Uuringutega saab tutvuda siin:

Kesk- ja Ida-Euroopa riikide uuringuraport 2016

Lääne-Euroopa riikide uuringuraport 2016

UNIVERSITASe juhatus

UNIVERSITASe üldkogu koosolek

20. aprillil toimus UNIVERSITASe üldkogu koosolek.

Üldkogu liikmed kuulasid ära 2015. aasta juhatuse tegevuse aruande. Aruandes vaadati üle 2016. aasta riigieelarvest õppe- ja teadustööks eraldatavad vahendid, analüüsiti suhtlust Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning nn Okki raportiga seonduvat. Samuti tutvustati ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsust. Ühtlasi kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja käesoleva aasta eelarve.

Seoses senise juhatuse esimehe sooviga minna pensionile, valiti uueks UNIVERSITASe juhatuse esimeheks Vladimir Viies Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilisest Ametiliidust.

UNIVERSITASe juhatus

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigikantselei seminar

Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantselei korraldasid 26. novembril 2015 seminari, kus tehti kokkuvõtteid Teadus- ja Arendusnõukogu liikme Gunnar Okki koostatud raporti avalikust arutelust ning arutati võimalike edasiste tegevuste üle.

 

Mõned seisukohad toimunud ürituselt:

– Raporti paljud soovitused või nende eesmärkide realiseerimine on ühel või teisel viisil juba töös (nt kvaliteedihindamine teaduses ja kõrghariduses). Rakendamisel on ka soovitus tugevdada kõrgkoolide vastutusvaldkondi ja vähendada ebaotstarbekat dubleerimist.

– Haridusministeerium toetab kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumist, samas leitakse, et selleks pole vaja muuta keelenõudeid. Ülikoolidel on piisav autonoomia teiste õppekeelte valimiseks lisaks eesti keelele.

– Kõige suuremat toetust leidis raporti soovitus tõsta teadusasutuste baasfinantseerimise osakaalu. See aga eeldab lisaressurssi ning selle rakendamise tempo ja ulatus sõltuvad eelarve prioriteetidest. Haridus- ja Teadusministeerium on teinud ettepaneku kujundada teadusasutuste tegevustoetuse ning uurimistoetuste rahaliseks proportsiooniks vastavalt 50% ja 50%. Selline tegevustoetuste maht võimaldab üles ehitada karjäärimudeli.

– Suurimat vastukaja pälvis soovitus konsolideerida ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrku. Ministeerium peab konsolideerimist vajalikuks, kuid ei pea otstarbekaks Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste ühinemist ainult kolme üksusesse, kuna asutuste missioonid ja tegevusvaldkonnad on väga erinevad.

– Vastuvõetav ei olnud soovitus asendada praegune tasuta kõrgharidus koolituslepingute süsteemiga, kus riik rahastab Eesti kodanike õpinguid laenuga. Ministeerium pole kindel, kas koolituslepingute süsteem on ikka kõige mõistlikum viis eraraha suuremaks kaasamiseks.

– Samuti ei pooldatud ülikoolide kinnisvarahalduse, teadmussiirde ja turundustegevuste tsentraliseerimiseks vastavate ühisettevõtete loomise soovitust. Ühisettevõtete loomise kaudu sekkuks riik ülikoolide autonoomiasse ning see viiks ülikoolist välja nii mõnedki põhiülesanded.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiga saab tutvuda SIIN.

UNIVERSITASe juhatus

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

11. veebruaril 2015. aastal toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek.

Koosoleku päevakorras olid järgmised teemad:

– arutelu uute sihtevalveerimiste teemade määramiseks 2015. ja 2016. aastaks;

– Indrek Reimand tegi ülevaate teaduse rahastamise töörühma tegevusest;

– valiti Tartu Observatooriumi direktor;

– kiideti heaks eelnõu, mis puudutab tõukevahendite uue perioodi meetmele „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” toetuse andmist;

– võeti teadmiseks info prioriteetsete suundade „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ ning „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ valdkondliku komisjoni tööst 2014. aastal.

UNIVERSITASe juhatus

Euroopa ülikoolide Magna Charta

Euroopa ülikoolide Magna Charta (Magna Charta Universitatum Europaeum) allkirjastati Bolognas 18. septembril 1988. aastal 430 ülikooli poolt, kes olid tulnud tähistama Euroopa vanima ülikooli 900. aastapäeva.
Dokumendi eesmärgiks on märgistada ülikoolitraditsioonide alusväärtused ja soodustada tugevate sidemete loomist Euroopa ülikoolide vahel. Magna Chartas on kirjas ülikoolide põhiväärtused ja -printsiibid ning viidatakse ülikoolide autonoomsusele ja akadeemilisele vabadusele.

Praeguseks on Magna Charta allkirjastanud 776 ülikooli 81st riigist.
Rohkem infot: www.magna-charta.org

UNIVERSITASe juhatus

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

  1. augustil 2014 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis teaduspoliitika komisjoni koosolek.

Päevakorras oli Eesti Biokeskuse direktori valimine; komisjonile tutvustati Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes osalemise strateegilise raamistiku eelnõud, samuti jagati infot teaduse rahastamise töögrupi moodustamisest.

UNIVERSITASe juhatus

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

 

  1. juunil 2014 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis järjekordne teaduspoliitika komisjoni koosolek. Koosoleku päevakorras oli kolm teemat:

– Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia 2014-2020 rakendusplaan. Rakendusplaanis on esitatud aastate ja vastutajate kaupa konkreetsed tegevused ja nende nelja (1 + 3) aasta maksumus. TA&I strateegia rakendamine peab tagama Eesti TAI süsteemi koordineeritud arendamise ja võimekuse tõusu, arvestades riigi eelarvestrateegiaga, struktuurivahendite kasutamise rakenduskavaga aastateks 2014-2020 ning muude riiklike tegevuskavadega. Samuti peab rakendamine arvestama TA&I strateegiaga külgnevate ja osaliselt kattuvate valdkondade strateegiate ja arengukavadega. Ressursside planeerimisel on arvestatud valitseva majandusolukorra ja viimaste majandusprognoosidega. Rakendusplaanis kavandatu on planeeritud sisendiks riigi eelarvestrateegiasse ministeeriumide valitsemisala arengukavade kaudu. Rahastamisallikatena on kajastatud erinevate ministeeriumide eelarves planeeritud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamisega seotud kulutusi. Rakendusplaan kajastab nii maksutuludest kui ka Euroopa Liidu struktuurifondidest jm välisabist rahastatavaid tegevusi.;

– Ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 rakenduskava valdkondliku seirekomisjoni moodustamine innovatsioonipoliitika komisjoni ja teaduspoliitika komisjoni koosseisude baasilt ning teaduspoliitika komisjoni koosseisu laiendamine. Teaduspoliitika komisjoni on plaanis lisaks praegusesse koosseisu kuuluvatele liikmetele kaasata esindaja Keskkonnaministeeriumist, Rektorite Nõukogust ning Sihtasutusest Archimedes.;

– Info riigi teadusasutuste direktorite valimistest. Lähiajal on lõppemas mitme riigi teadus- ja arendusasutuse direktori töölepingud. Konkursi direktori ametikoha täitmiseks viib läbi teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu, direktori valib Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduspoliitika komisjon.

Järgmine komisjoni koosolek toimub augustikuus.

UNIVERSITASe juhatus