Rahvusvaheline seminar Differentiation and integration of teaching in the context of the internationalization of the student body 11-12-01-2018

      Rahvusvaheline seminar Differentiation and integration of teaching in the context of the internationalization of the student body 11-12-01-2018 kommenteerimine on välja lülitatud

seminari Pildid

SUsanFlockenTallinn 12.01.2018p

Seminar 12. jaanuar 2018 Mere

Integrated Engineering2018

01 SF Tallinn MIGRATION (002)

12.12.2018+VIIMANE+agenda+

77Estonian_RD-HE-staff_satisfaction_polls2013and2017_ver2ENG

Roosalu_Expectations and Reality of Foreign Students_12.01.18

Tallinn_12.01.2018_stefenhagena_latviaStudent General presentation

UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu

      UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu kommenteerimine on välja lülitatud

 

PÄEVAKORD:

1. Juhatuse aruanne 2017.a. tegevuse kohta. Vladimir Viies;

2. Majandusaasta ja revisjonikmisjoni aruannete kinnitamine. Voldemar Trumm ja Svetlana              Ester;

3. 2018.a. eelarve arutelu ja kinnitamine. Voldemar Trumm;

4. Kõrghariduse seaduse kaasajastamine. Vladimir Viies;

5.UNIVERSITASE  sise ja välissuhted. Vladimir Viies;

6. Koosolekul kerkinud küsimuste arutelu.

Vabariigi aastapäev

      Vabariigi aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Õnnitleme Universitas-e liikmeskonda saabuva Vabariigi 100. aastapäeva puhul.

Vladimir Viies

Universitase juhatuse esimees

Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistus

      Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistus kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja Teadusministeerium alustas 2016.a. suvel kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistamist. Ülaltoodu elluviimiseks  moodustati neli töörühma.

1.Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise juhtrühm;

Juhtrühma ülesanneteks on visioon, kaasajastamise eesmärgid. Kõrgharidusseadustiku koosseis, osapoolte õigused ja kohustused. Kõrgkoolide vastutus ja tegevusvaldkonnad.

2.Kõrgkoolide ülesannete ja juhtimise töörühm;

Kõrgkoolide tüübid, definitsioonid ja missioon. Kõrgkoolide juhtorganid, nende ülesanded. Tööandjate kaasamine, innovatsiooni toetamine. Kõrgkoolide alusdokumendid. Liikmeskond.

3.Õppekorralduse töörühm;

Rakenduskõrghariduseõppes bakalaureusekraadi andmine. 5. taseme kutseõppe (sub-bachelor) õppekavad. Ühisõppekavade regulatsioon. Praktika korraldus. VÕTA rakendamine. Õppekeel, ainepunktid, nominaalkestus, akadeemiline puhkus. Kvaliteedi hindamine.

4.Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ning kõrgharidusseadustiku seoste töörühm;

Kattuvate regulatsioonide tuvastamine. Õppe- ja teadusvaldkonnad – seosed kvaliteedi hindamisel. Ametikohtade võrreldavus, kvalifikatsiooninõuded.  Erinevate sektorite ( õpe, teadus, erasektor ) vahel liikumine. Terminoloogia ühtlustamine.

Juhtrühma töö on esialgu kavandatud kuni eelnõu valmimiseni. Teiste töörühmadega on plaanis töötada kuni 2017.a. kevadeni, millal on kavandatud eelnõu väljatöötamiskavatsuse valmimine.

Töörühmade koosseisus osalevad ka Universitas-e liikmed. Juhrühmas töötab Universitase juhatuse esimees  Vladimir Viies. Juhtrühm on pidanud kaks koosolekut ( 02.12.2016.a. ja 27.01.2017a.)

Teises töörühmas löövad kaasa Universitase juhatuse aseesimees Marina Haldna EMÜ ZBI Ametiühingust ja Arvo Mere Universitas-e üldkogu delegaat. Viimane osales töörühma 19.01.2017.a. koosolekul. Arvo Mere osaleb ka neljandana märgitud töörühma töös.

Kolmanda töörühma töös on esindatud Universitase liige Tallinna Ülikooli Ametiühing, keda esindab Triin Roosalu.

 

 

Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll

      Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll kommenteerimine on välja lülitatud

Universitase erakorralise koosoleku protokoll nr.2

Päevakord:

1. Universitas-e liikmemaksu määra muutmine (vähendamine);

2. Universitas-e liikmeskond ja struktuur,E-ametiühing;

3. Universitas-e välistegevusest;

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi Kõrgharidusseadustiku

kaasajastamise töörühmast;

5. Kohapeal algatatud küsimused.

 

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Universitas-e liikmemaksu muutmine (vähendamine)

1.1 Vladimir Viiese ettepanekul OTSUSTATI: vähendada liikmemaksu

määra 10%-le;

1.2 Liikmemaksude laekumisest.

Arutelu käigus selgus, et (tehnilistel põhjustel) suurimateks võlglasteks on Tallinna

Tehnikakõrgkool jaTeadustöötajate Ametiliit ETAL. Arutelu järel OTSUSTATI:

Tallinna Tehnikakõrgkool ja Teadustöötajate Ametiliit ETAL likvideerivad võlgnevuse

hiljemalt 01.03.2017.a.

 

2.Universitas-e liikmeskond ja struktuur, E-ametiühing.

2.1 Enn Õunapuu tutvustas visiooni robottehnika arengus ja E-ametiühingu

perspektiividest. Arutelu järel OTSUSTATI: eeloleva aasta esimesel poolel

moodustada töögrupp E-ametiühingu loomise probleemistiku

konkretiseerimiseks.

3. Universitase-e välistegevusest.

3.1 Tauno Otto andis ülevaate Universitas-e välistegevusest.

OTSUSTATI: jätkata Universitas-e tööd väliskomisjonides.

 

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi Kõrgharidusseadustiku

kaasajastamise töörühmast.

4.1 Vladimir Viies informeeris, et nimetatud töörühmadesse on

kaasatud ka meie liikmed. Rühmad ei ole oma tegevust veel

alustanud.

 

5.  Kohapeal küsimusi ei algatatud.

 

 

Vladimir Viies                                                                   Voldemar Trumm

Üldkogu juhataja                                                              Üldkogu protokollija

 

 

 

 

 

 

 

Avatud koosolek TTÜs

TTÜ AALi ja UNIVERSITASe ühine AVATUD KOOSOLEK. Algus 15.00 U04-103. Sõna võtavad EAKLi president Peep Peterson, TALO esimees Ago Tuuling, TTÜ personalidirektor Mare Pihel,TLÜ professor Daniele Monticelli, TLÜ dotsent Triin Roosalu, EAKLi noortekomisjoni liikmed jüri Pilm ja Anastassia Enger. Koosoleku juhib Vladimir Viies.

dsc_0273

Memorandumi allakirjutamine EAKLiga TALO valvsa pilgu all.

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

27. augustil 2014 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis teaduspoliitika komisjoni koosolek.

Päevakorras oli Eesti Biokeskuse direktori valimine; komisjonile tutvustati Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes osalemise strateegilise raamistiku eelnõud, samuti jagati infot teaduse rahastamise töögrupi moodustamisest.

UNIVERSITASe juhatus