Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas

      Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Liina Kersna
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal
Haridus- ja Teadusministeerium

24.11.2021

Lugupeetud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeeriumi juhid.

Täname teid kirja eest, mille saatsite 5. juulil 2021 (nr 9.3-1/21/1386-2)1 vastuseks
ametiühingute pöördumisele2.
2019. aastal vastu võetud kõrgharidusseadusel (KHaS) baseeruva uue akadeemilise
karjäärimudeli järgi on kõrgemad teadlaste ja õppejõudude positsioonid liidetud ühtseteks
akadeemilisteks ametikohtadeks. See muudatus järgib Wilhelm von Humboldti
haridusideaali, mis näeb ette teadus- ja õppetöö ühtsust, akadeemilist vabadust ja
humanistlikku ülikooli. Sellele vaatamata käsitletakse õppe- ja teadustööd endiselt de facto
eraldi, sest teaduse ja õppetöö rahastamise mehhanismid on erinevad. Õppejõududele
makstakse ametijuhendis määratud õppekoormuse järgi, mis tagab õppejõududele (õppetööks
mõeldud rahade olemasolul!) de jure midagi sarnast nagu põhipalk. Teadlased seevastu
peavad oma palga katma projektidest, mille nad on ise edukalt taotlenud.

Täispikka kirja lugemiseks palun ava alumine link:

Vastus HTMi kirjale AÜ-de tagasisidele Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise väljatöötamise kavatsus kohta 24.11.2021

Eesti Hariduslepe

      Eesti Hariduslepe kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti suurimad haridus- ja teadussektori ametiliidud ja õpilasorganisatsioonid sõlmisid äsja ühise haridusleppe. Organisatsioone kannustab ühine mure Eesti hariduse jätkusuutlikkuse ning tasuta eestikeelse hariduse kättesaadavuse osas. Eesmärgiks on suurendada haridusvaldkonna töötajate motivatsiooni, sealhulgas ametikoha- ja palgastabiilsust, ning seista eestikeelse kõrghariduse tasuliseks muutumise vastu.

Ühiskondlik kokkulepe Eesti hariduse arengu ja jätkusuutlikkuse kindlustamiseks

Jagades veendumust, et kvaliteetne, kättesaadav ja stabiilselt rahastatud haridus on Eesti inimeste heaolu ja ühiskonna kestlikkuse jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega, toovad käesoleva kokkuleppe osapooled välja olulisemad eesmärgid haridusvaldkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. On viimane aeg otsustavalt tegeleda kogu Eesti haridussektori kroonilise alarahastatuse, järelkasvu suure puuduse, töötajaskonna ülekoormuse ning teadusrahastuse ebastabiilsusega, mis murendavad Eesti ühiskonna ja riigi tulevikku. Toetame ettenägelikku pikaajalist strateegiat piisava rahalise kattega, et tagada haridusvaldkonna töötajate palgakindlus nii praegu kui ka kaugemas tulevikus.

1. Allakirjutanud toetavad nii kõrghariduse riigipoolse rahastamise kui ka üldhariduse õpetajate palgafondi rahastamise suurendamist vähemalt 1,5%-ni sisemajanduse koguproduktist ning rahastuse edasist hoidmist vähemalt samal tasemel. Selleks tuleb 2021. aastal näha riigieelarve strateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete osade lisandumisega.

2. Koos jätkusuutliku rahastamisega on osapooled veendunud, et tasuta eestikeelne kõrgharidus on avalik hüve, millele tuleb tagada vaba ligipääs.

3. Riigipoolse rahastuse suurenemine peab tagama kõikidele haridusvaldkonna töötajatele motiveerivad töötingimused (sh ametikoha- ja palgastabiilsuse) ning tööülesanded peavad mahtuma seaduses ettenähtud tööaja sisse.

4. Allakirjutanud toetavad õpetaja ameti väärtustamist ühiskonnas:
Välja tuleb töötada karjäärisüsteem, mis motiveerib õpetajaks saama ja ka ametisse jääma.
Lasteaiaõpetajate töötasu peab jääma jätkuvalt seotuks kooliõpetaja töötasuga ja olema vähemalt 90% kooliõpetaja töötasu alammäärast.
Oluline on kohelda kutseharidusõpetajaid samaväärselt üldhariduskoolide õpetajatega ja kasvatada usaldust kutsehariduse vastu – kutsekooli diplom peab tagama võimaluse jätkata kõrgkoolis.

5. Üliõpilaste stipendiumid ja toetused peavad olema vastavuses elukalliduse kasvuga.

Alla on kirjutanud:
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eesti Haridustöötajate Liit
Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu (TÜ, TLÜ, EMÜ, TKTK ametiühingud)
Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS
Eesti Õpilasesinduste Liit
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia

Toetajad:
Eesti Keele Instituut
Eesti Õpetajate Liit
Kõrgem Kunstikool Pallase Üliõpilasesindus
Viljandimaa Haridustöötajate Liit

HTM lubab vaktsineerimiskavaga katta ka ülikoolid.

      HTM lubab vaktsineerimiskavaga katta ka ülikoolid. kommenteerimine on välja lülitatud

Nii eelmisel, kui käesoleval nädalal on haridusminister Liina Kersna esinenud avalikkuses teadetega kokkulepetest haridusvaldkonna töötajate koroonaviiruse vastu vaktsineerimise ettevalmistamisest. Kahjuks jääb sõnumites kõlama pelgalt lasteaia ja koolipersonali fookus.

Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühendus UNIVERSITAS pöördus Haridusministeeriumi poole ametliku kirjaga, milles kõrgharidustöötajate kuulumist ministeeriumi haldusalasse ja haridusvaldkonna töötajaskonna hulka meelde tuletati ning paluti kaasata eelisjärjekorras vaktsineeritavate hulka.

Haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna vastuskirjas kinnitatakse, et kõiki haridusvaldkonna töötajaid käsitletakse eesliinitöötajatena ning kõik haridusvaldkonnas töötavad inimesed lasteaedadest kõrgkoolideni kuuluvad eelisjärjekorras vaktsineeritavate hulka. Samuti lubatakse, et saadetakse täpsem info kui kõrgharidustöötajate vaktsineerimise aja osas on selgus käes.

UNIVERSITAS jälgib olukorra arengut ja on vajadusel valmis kõrgharidustöötajate huvide kaitseks uuesti sekkuma.

UNIVERSITAS juhatuse esimees

Ants Koel

AKADEEMILISED AMETIÜHINGUD TOOMPEAL

      AKADEEMILISED AMETIÜHINGUD TOOMPEAL kommenteerimine on välja lülitatud

14.09.2020 toimus Riigikogu eest üliõpilaste ja akadeemiliste töötajate ühine avalik koosolek.

Akadeemiliste töötajate esindajane esines UNIVERSITASe juhte Ants Koel. Kõne võeti vastu suure aplausiga.

Demonstratsioonid Poolas

Poola õpetajate ametiühing esitas veebruaris nõude õpetajate brutokuupalga tõstmiseks 1000 zloti (233 euro) võrra. Pärast esialgsete läbirääkimiste ebaõnnestumist korraldasid õpetajad märtsis hääletuse, kus osavõtnutest umbes 90 protsenti teatas, et kui valitsus nõudmistele vastu ei tule, alustatakse streiki. https://www.postimees.ee/6566638/kohalik-vaade-poola-valitsus-riskib-hariduskaosega

Jagan siinkohal Poola õpetajate ametiühingu üleskutset:

Dear Colleagues,

yesterday, on Sunday at 22:30, negotiations lasting over a week have ended with the government on raising teachers’ salaries. They ended in a fiasco. In connection with this, today, on April 8 at 8 o’clock in Poland the biggest strike in 25 years has begun. The strike is indefinite. 15 500 schools and kindergartens declared participation in it. Attached, we send you, dear Colleagues, our request for support.

Best regards,

Slawomir Broniarz
ZNP-President

Demostratsioon Brüsselis 26.04.2019

Reedel 26 aprill 2019 Brüsselis. See suureskaalaline demostratsioon on organiseeritud Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) poolt Euroopa parlamendivalimiste eel.
Rohkem infot

Osalemiseks palun täitke see vorm ja saatke e-posti aadressile amoreira@etuc.org enne 10. aprilli 2019.

Hetke seisuga on osalemist kinnitanud kahjuks ainult Vladimir Viies (TTÜ AALi arvelt).

ETUCE kiri

      ETUCE kiri kommenteerimine on välja lülitatud

To: ETUCE Member Organisations in the EU, EU-candidate and EFTA Countries

Dear Colleagues,

We would like to inform you that the European Commission of the European Union is looking for nominations for awarding a best teacher or trainer in vocational education and training.

Please find the nomination form and criteria listed here: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETteachers-trainers-award

We encourage our Member Organisations to nominate a teacher or a trainer of Vocational Education and Training to this award by carefully consulting the below criteria.

Deadline is 10 June 2019.

This award aims to identify a Vocational Education and Training (VET) teacher and/or trainer that has contributed to VET excellence through his/her personal and professional way of interacting with learners. Please note that the award does not go with a prize money.


The award is organised by the European Commission, in cooperation with the expert group “Platform of European Associations of VET Providers”, Obessu and ETUCE.

CRITERIA

The award is open to VET teachers and trainers that fulfil the following requirements:
· They work in direct contact with learners in initial or continuous Vocational Education and Training
· They have obtained a written recognition/prize/award at their name as teacher or trainer in
their country, by a public or private body after 01.01.2016

· Applicants are resident in an EU Members State, a Candidate or an EFTA Country.
Teachers and trainers can apply themselves or be nominated by an organisation. In case an organisation is supporting their nomination, a recommendation letter can be uploaded in the application site.

The following criteria apply for this award:
The teacher and/or trainer:
1. Shows great results in student-centered teaching and a personal and professional way of motivating learners to try and get the best out of their education / reach a maximum
progression, including those with special needs
2. Shows a creative, innovative and consistent style in transferring knowledge and skills
3. Uses innovative learning environments, including digital ones (ex: e-learning, web learning, gaming, videos, tutorials, social networks, etc)
4. Encourages learners to learn for their life, employability and professional development, and first and foremost following their own interest and reach curricular requirements.
5. Is enthusiastic towards his/her profession or subject he/she teaches/ trains on.
6. Collaborates and engages to other teachers, trainers, and with possible local actors, including companies and training centers (peer learning)
7. Keeps his/her knowledge updated on pedagogic and professional developments
8. Stimulates the focus of practical learning within schools and companies, as well as with the local community.


The criteria are cumulative. This means that, on the basis of the presented evidence, the nominees will be the individuals that meet a maximum of the above criteria best . So, the applicant does not need to meet all the criteria, but the more criteria he/she meets, the better the chances to be selected.

Two nominees will be invited to Helsinki, Finland on 17-18 October 2019. Travel and accommodation to participate in the ceremony will be covered by the European Commission.

Applications for the VET teacher and/or trainer award must be submitted by filling in a form here https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETteachers-trainers-award

Kind regards,

The ETUCE Secretariat