Rahvusvaheline seminar Differentiation and integration of teaching in the context of the internationalization of the student body 11-12-01-2018

      Rahvusvaheline seminar Differentiation and integration of teaching in the context of the internationalization of the student body 11-12-01-2018 kommenteerimine on välja lülitatud

seminari Pildid

SUsanFlockenTallinn 12.01.2018p

Seminar 12. jaanuar 2018 Mere

Integrated Engineering2018

01 SF Tallinn MIGRATION (002)

12.12.2018+VIIMANE+agenda+

77Estonian_RD-HE-staff_satisfaction_polls2013and2017_ver2ENG

Roosalu_Expectations and Reality of Foreign Students_12.01.18

Tallinn_12.01.2018_stefenhagena_latviaStudent General presentation

UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu

      UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu kommenteerimine on välja lülitatud

 

PÄEVAKORD:

1. Juhatuse aruanne 2017.a. tegevuse kohta. Vladimir Viies;

2. Majandusaasta ja revisjonikmisjoni aruannete kinnitamine. Voldemar Trumm ja Svetlana              Ester;

3. 2018.a. eelarve arutelu ja kinnitamine. Voldemar Trumm;

4. Kõrghariduse seaduse kaasajastamine. Vladimir Viies;

5.UNIVERSITASE  sise ja välissuhted. Vladimir Viies;

6. Koosolekul kerkinud küsimuste arutelu.

Vabariigi aastapäev

      Vabariigi aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Õnnitleme Universitas-e liikmeskonda saabuva Vabariigi 100. aastapäeva puhul.

Vladimir Viies

Universitase juhatuse esimees

Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistus

      Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistus kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja Teadusministeerium alustas 2016.a. suvel kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistamist. Ülaltoodu elluviimiseks  moodustati neli töörühma.

1.Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise juhtrühm;

Juhtrühma ülesanneteks on visioon, kaasajastamise eesmärgid. Kõrgharidusseadustiku koosseis, osapoolte õigused ja kohustused. Kõrgkoolide vastutus ja tegevusvaldkonnad.

2.Kõrgkoolide ülesannete ja juhtimise töörühm;

Kõrgkoolide tüübid, definitsioonid ja missioon. Kõrgkoolide juhtorganid, nende ülesanded. Tööandjate kaasamine, innovatsiooni toetamine. Kõrgkoolide alusdokumendid. Liikmeskond.

3.Õppekorralduse töörühm;

Rakenduskõrghariduseõppes bakalaureusekraadi andmine. 5. taseme kutseõppe (sub-bachelor) õppekavad. Ühisõppekavade regulatsioon. Praktika korraldus. VÕTA rakendamine. Õppekeel, ainepunktid, nominaalkestus, akadeemiline puhkus. Kvaliteedi hindamine.

4.Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ning kõrgharidusseadustiku seoste töörühm;

Kattuvate regulatsioonide tuvastamine. Õppe- ja teadusvaldkonnad – seosed kvaliteedi hindamisel. Ametikohtade võrreldavus, kvalifikatsiooninõuded.  Erinevate sektorite ( õpe, teadus, erasektor ) vahel liikumine. Terminoloogia ühtlustamine.

Juhtrühma töö on esialgu kavandatud kuni eelnõu valmimiseni. Teiste töörühmadega on plaanis töötada kuni 2017.a. kevadeni, millal on kavandatud eelnõu väljatöötamiskavatsuse valmimine.

Töörühmade koosseisus osalevad ka Universitas-e liikmed. Juhrühmas töötab Universitase juhatuse esimees  Vladimir Viies. Juhtrühm on pidanud kaks koosolekut ( 02.12.2016.a. ja 27.01.2017a.)

Teises töörühmas löövad kaasa Universitase juhatuse aseesimees Marina Haldna EMÜ ZBI Ametiühingust ja Arvo Mere Universitas-e üldkogu delegaat. Viimane osales töörühma 19.01.2017.a. koosolekul. Arvo Mere osaleb ka neljandana märgitud töörühma töös.

Kolmanda töörühma töös on esindatud Universitase liige Tallinna Ülikooli Ametiühing, keda esindab Triin Roosalu.