Eesti

Soovitatavad lingid:

Temaatiline veebileht, millelt leiab uuemat infot palgaga seotud seadusemuudatuste, õigusaktide, trükiste, artiklite jt dokumentide kohta.

Andrase missioon on eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskkonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.

Eesti ENIC/NARIC Keskus (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) on Sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus . . . . . . ning kuulub Euroopa Nõukogu, UNESCO ja Euroopa Komisjoni koostöövõrkudesse ENIC ja NARIC. Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostöövõrk ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility) ning Euroopa Liidu koostöövõrk NARIC (National Academic Recognition Information Centres) on rahvusvahelised võrgustikud, mis on loodud välisriigis omandatud hariduse õige ja õiglase tunnustamise lihtsustamiseks ning akadeemilise ja tööalase liikuvuse soodustamiseks

SA Innove on haridusvaldkonna sihtasutus, mille eesmärk on edendada elukestva õppe algatusi ja tegevusi Eesti ja Euroopa Liidu programmide kaudu. Innove missiooniks on pakkuda kogemust, nõuannet ja toetust kutseharidust ning elukestvat õpet edendavatele organisatsioonidele ja õppivatele ühiskonnaliikmetele.

Sihtasutus Archimedes on asutatud Haridusministeeriumi poolt, et ette valmistada Eesti haridus- ja teadussüsteemi ning noorsoo-organisatsioone koostööks Euroopa Liidu struktuuridega, ette valmistada Eesti osalemist erinevates EL hariduse, teaduse ja noorsoo programmides ning korraldada nende programmide rakendamist.

Internetiportaal, kus on palju karjääriplaneerimist toetavat informatsiooni, sealhulgas lingid andmebaasidesse, Eestis tegutsevate organisatsioonide ja erinevate tasandite riigiasutuste internetilehekülgedele.