Category Archives: Uncategorized

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

11. veebruaril 2015. aastal toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek. Koosoleku päevakorras olid järgmised teemad: – arutelu uute sihtevalveerimiste teemade määramiseks 2015. ja 2016. aastaks; – Indrek Reimand tegi ülevaate teaduse rahastamise töörühma tegevusest; – valiti Tartu Observatooriumi direktor; – kiideti heaks eelnõu, mis puudutab tõukevahendite uue perioodi meetmele „Teaduse tippkeskuste toetamine… Read more »

Euroopa ülikoolide Magna Charta

Euroopa ülikoolide Magna Charta (Magna Charta Universitatum Europaeum) allkirjastati Bolognas 18. septembril 1988. aastal 430 ülikooli poolt, kes olid tulnud tähistama Euroopa vanima ülikooli 900. aastapäeva. Dokumendi eesmärgiks on märgistada ülikoolitraditsioonide alusväärtused ja soodustada tugevate sidemete loomist Euroopa ülikoolide vahel. Magna Chartas on kirjas ülikoolide põhiväärtused ja -printsiibid ning viidatakse… Read more »

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

augustil 2014 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis teaduspoliitika komisjoni koosolek. Päevakorras oli Eesti Biokeskuse direktori valimine; komisjonile tutvustati Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes osalemise strateegilise raamistiku eelnõud, samuti jagati infot teaduse rahastamise töögrupi moodustamisest. UNIVERSITASe juhatus

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

  juunil 2014 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis järjekordne teaduspoliitika komisjoni koosolek. Koosoleku päevakorras oli kolm teemat: – Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia 2014-2020 rakendusplaan. Rakendusplaanis on esitatud aastate ja vastutajate kaupa konkreetsed tegevused ja nende nelja (1 + 3) aasta maksumus. TA&I strateegia rakendamine peab tagama Eesti… Read more »

UNIVERSITASe aastakoosolek

aprillil toimus UNIVERSITASe üldkogu koosolek. Üldkogu liikmed kuulasid ära 2013. aasta juhatuse tegevuse aruande. Aruanne keskendus õppe- ja teadustöö rahastamisele, akadeemilise personali tähtajaliste töölepingutega seotud seaduseelnõu muudatustele, teaduspoliitika komisjoni tööle, võimalikule karjäärimudelile ning ETUCE kõrghariduse ja teaduse komitee tööle. Ühtlasi kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja käesoleva aasta eelarve. UNIVERSITASe juhatus

UNIVERSITAS registreeriti Euroopa läbipaistvusregistris

Läbipaistvusregistri on loonud ja seda haldavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon. Euroopa institutsioonide suhtlus kodanike ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide, kutseorganisatsioonide, ametiühingute, mõttekodadega jne on püsiv, õigustatud ja vajalik demokraatia kvaliteedi jaoks, kuna võimaldab luua adekvaatseid poliitikavaldkondi, viies kooskõlla vajadused ja võimalused. Kodanikel on õigus eeldada, et kõnealune toiming on läbipaistev ja… Read more »

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

  aprillil 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes kolmest teemast: – kuulati ära info, mis puudutab Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014-2015 teaduse valdkonda; – komisjon arutles Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamise üle ja kiitis heaks Eesti Teadusagentuuri taristukomisjoni ettepaneku teekaardi uuendamise kohta ning viimane otsustati võtta aluseks edasises töös;… Read more »

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

3. jaanuaril 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes viiest teemast: – teaduspoliitika komisjon kujundas arvamuse meetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” hindamiskomisjonile. Jäädi seisukohale, et arvestada tuleb senist väljakujunenud tööjaotust.; – kinnitati 2014. aastaks uued sihtevalveerimise teemad ning kuulati ära info lõppenud ja käimasolevatest sihtevalveerimistest.; –… Read more »