Author Archives: Frederick Rang

UNIVERSITAS registreeriti Euroopa läbipaistvusregistris

Läbipaistvusregistri on loonud ja seda haldavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon. Euroopa institutsioonide suhtlus kodanike ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide, kutseorganisatsioonide, ametiühingute, mõttekodadega jne on püsiv, õigustatud ja vajalik demokraatia kvaliteedi jaoks, kuna võimaldab luua adekvaatseid poliitikavaldkondi, viies kooskõlla vajadused ja võimalused. Kodanikel on õigus eeldada, et kõnealune toiming on läbipaistev ja… Read more »

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

  aprillil 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes kolmest teemast: – kuulati ära info, mis puudutab Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014-2015 teaduse valdkonda; – komisjon arutles Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamise üle ja kiitis heaks Eesti Teadusagentuuri taristukomisjoni ettepaneku teekaardi uuendamise kohta ning viimane otsustati võtta aluseks edasises töös;… Read more »

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

3. jaanuaril 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes viiest teemast: – teaduspoliitika komisjon kujundas arvamuse meetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” hindamiskomisjonile. Jäädi seisukohale, et arvestada tuleb senist väljakujunenud tööjaotust.; – kinnitati 2014. aastaks uued sihtevalveerimise teemad ning kuulati ära info lõppenud ja käimasolevatest sihtevalveerimistest.; –… Read more »