Author Archives: Frederick Rang

UNIVERSITASe üldkogu koosolek

20. aprillil toimus UNIVERSITASe üldkogu koosolek. Üldkogu liikmed kuulasid ära 2015. aasta juhatuse tegevuse aruande. Aruandes vaadati üle 2016. aasta riigieelarvest õppe- ja teadustööks eraldatavad vahendid, analüüsiti suhtlust Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning nn Okki raportiga seonduvat. Samuti tutvustati ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsust. Ühtlasi kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja käesoleva… Read more »

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigikantselei seminar

Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantselei korraldasid 26. novembril 2015 seminari, kus tehti kokkuvõtteid Teadus- ja Arendusnõukogu liikme Gunnar Okki koostatud raporti avalikust arutelust ning arutati võimalike edasiste tegevuste üle.   Mõned seisukohad toimunud ürituselt: – Raporti paljud soovitused või nende eesmärkide realiseerimine on ühel või teisel viisil juba töös (nt… Read more »

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

11. veebruaril 2015. aastal toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek. Koosoleku päevakorras olid järgmised teemad: – arutelu uute sihtevalveerimiste teemade määramiseks 2015. ja 2016. aastaks; – Indrek Reimand tegi ülevaate teaduse rahastamise töörühma tegevusest; – valiti Tartu Observatooriumi direktor; – kiideti heaks eelnõu, mis puudutab tõukevahendite uue perioodi meetmele „Teaduse tippkeskuste toetamine… Read more »

Euroopa ülikoolide Magna Charta

Euroopa ülikoolide Magna Charta (Magna Charta Universitatum Europaeum) allkirjastati Bolognas 18. septembril 1988. aastal 430 ülikooli poolt, kes olid tulnud tähistama Euroopa vanima ülikooli 900. aastapäeva. Dokumendi eesmärgiks on märgistada ülikoolitraditsioonide alusväärtused ja soodustada tugevate sidemete loomist Euroopa ülikoolide vahel. Magna Chartas on kirjas ülikoolide põhiväärtused ja -printsiibid ning viidatakse… Read more »

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

augustil 2014 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis teaduspoliitika komisjoni koosolek. Päevakorras oli Eesti Biokeskuse direktori valimine; komisjonile tutvustati Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni partnerlustes osalemise strateegilise raamistiku eelnõud, samuti jagati infot teaduse rahastamise töögrupi moodustamisest. UNIVERSITASe juhatus

Teaduspoliitika komisjoni koosolek

  juunil 2014 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis järjekordne teaduspoliitika komisjoni koosolek. Koosoleku päevakorras oli kolm teemat: – Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia 2014-2020 rakendusplaan. Rakendusplaanis on esitatud aastate ja vastutajate kaupa konkreetsed tegevused ja nende nelja (1 + 3) aasta maksumus. TA&I strateegia rakendamine peab tagama Eesti… Read more »

UNIVERSITASe aastakoosolek

aprillil toimus UNIVERSITASe üldkogu koosolek. Üldkogu liikmed kuulasid ära 2013. aasta juhatuse tegevuse aruande. Aruanne keskendus õppe- ja teadustöö rahastamisele, akadeemilise personali tähtajaliste töölepingutega seotud seaduseelnõu muudatustele, teaduspoliitika komisjoni tööle, võimalikule karjäärimudelile ning ETUCE kõrghariduse ja teaduse komitee tööle. Ühtlasi kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja käesoleva aasta eelarve. UNIVERSITASe juhatus