Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigikantselei seminar

Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantselei korraldasid 26. novembril 2015 seminari, kus tehti kokkuvõtteid Teadus- ja Arendusnõukogu liikme Gunnar Okki koostatud raporti avalikust arutelust ning arutati võimalike edasiste tegevuste üle.

 

Mõned seisukohad toimunud ürituselt:

– Raporti paljud soovitused või nende eesmärkide realiseerimine on ühel või teisel viisil juba töös (nt kvaliteedihindamine teaduses ja kõrghariduses). Rakendamisel on ka soovitus tugevdada kõrgkoolide vastutusvaldkondi ja vähendada ebaotstarbekat dubleerimist.

– Haridusministeerium toetab kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumist, samas leitakse, et selleks pole vaja muuta keelenõudeid. Ülikoolidel on piisav autonoomia teiste õppekeelte valimiseks lisaks eesti keelele.

– Kõige suuremat toetust leidis raporti soovitus tõsta teadusasutuste baasfinantseerimise osakaalu. See aga eeldab lisaressurssi ning selle rakendamise tempo ja ulatus sõltuvad eelarve prioriteetidest. Haridus- ja Teadusministeerium on teinud ettepaneku kujundada teadusasutuste tegevustoetuse ning uurimistoetuste rahaliseks proportsiooniks vastavalt 50% ja 50%. Selline tegevustoetuste maht võimaldab üles ehitada karjäärimudeli.

– Suurimat vastukaja pälvis soovitus konsolideerida ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrku. Ministeerium peab konsolideerimist vajalikuks, kuid ei pea otstarbekaks Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste ühinemist ainult kolme üksusesse, kuna asutuste missioonid ja tegevusvaldkonnad on väga erinevad.

– Vastuvõetav ei olnud soovitus asendada praegune tasuta kõrgharidus koolituslepingute süsteemiga, kus riik rahastab Eesti kodanike õpinguid laenuga. Ministeerium pole kindel, kas koolituslepingute süsteem on ikka kõige mõistlikum viis eraraha suuremaks kaasamiseks.

– Samuti ei pooldatud ülikoolide kinnisvarahalduse, teadmussiirde ja turundustegevuste tsentraliseerimiseks vastavate ühisettevõtete loomise soovitust. Ühisettevõtete loomise kaudu sekkuks riik ülikoolide autonoomiasse ning see viiks ülikoolist välja nii mõnedki põhiülesanded.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiga saab tutvuda SIIN.

UNIVERSITASe juhatus