Teaduspoliitika komisjoni koosolek

 

  1. juunil 2014 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis järjekordne teaduspoliitika komisjoni koosolek. Koosoleku päevakorras oli kolm teemat:

– Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia 2014-2020 rakendusplaan. Rakendusplaanis on esitatud aastate ja vastutajate kaupa konkreetsed tegevused ja nende nelja (1 + 3) aasta maksumus. TA&I strateegia rakendamine peab tagama Eesti TAI süsteemi koordineeritud arendamise ja võimekuse tõusu, arvestades riigi eelarvestrateegiaga, struktuurivahendite kasutamise rakenduskavaga aastateks 2014-2020 ning muude riiklike tegevuskavadega. Samuti peab rakendamine arvestama TA&I strateegiaga külgnevate ja osaliselt kattuvate valdkondade strateegiate ja arengukavadega. Ressursside planeerimisel on arvestatud valitseva majandusolukorra ja viimaste majandusprognoosidega. Rakendusplaanis kavandatu on planeeritud sisendiks riigi eelarvestrateegiasse ministeeriumide valitsemisala arengukavade kaudu. Rahastamisallikatena on kajastatud erinevate ministeeriumide eelarves planeeritud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamisega seotud kulutusi. Rakendusplaan kajastab nii maksutuludest kui ka Euroopa Liidu struktuurifondidest jm välisabist rahastatavaid tegevusi.;

– Ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 rakenduskava valdkondliku seirekomisjoni moodustamine innovatsioonipoliitika komisjoni ja teaduspoliitika komisjoni koosseisude baasilt ning teaduspoliitika komisjoni koosseisu laiendamine. Teaduspoliitika komisjoni on plaanis lisaks praegusesse koosseisu kuuluvatele liikmetele kaasata esindaja Keskkonnaministeeriumist, Rektorite Nõukogust ning Sihtasutusest Archimedes.;

– Info riigi teadusasutuste direktorite valimistest. Lähiajal on lõppemas mitme riigi teadus- ja arendusasutuse direktori töölepingud. Konkursi direktori ametikoha täitmiseks viib läbi teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu, direktori valib Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduspoliitika komisjon.

Järgmine komisjoni koosolek toimub augustikuus.

UNIVERSITASe juhatus