Teaduspoliitika komisjoni koosolek

 

  1. aprillil 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes kolmest teemast:

– kuulati ära info, mis puudutab Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014-2015 teaduse valdkonda;

– komisjon arutles Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamise üle ja kiitis heaks Eesti Teadusagentuuri taristukomisjoni ettepaneku teekaardi uuendamise kohta ning viimane otsustati võtta aluseks edasises töös;

– kuulati ära ning võeti teadmiseks info kasvatusteaduste, ehitusteaduste ja energeetika sihtevalveerimise tulemustest.

Järgmine teaduspoliitika komisjoni koosolek toimub 3. juunil 2014.

UNIVERSITASe juhatus