Avalik kiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest

      Avalik kiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest kommenteerimine on välja lülitatud

Loe täis pikkuses avaldust siit: Avalik kiri elektri hinnast ja akadeemilistest töötajatest

Lugupeetud Eesti Vabariigi Valitsus,

Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu,

Lugupeetud Eesti Vabariigi President,

Käesoleva kirja lisana edastan Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühenduse UNIVERSITAS ja Tartu Ülikooli Ametiühingu ühise avaliku kirja.


Elektrihinna tõus on õigustatult tõstnud pahameeletormi tarbijate hulgas.

Valitsus on jõudnud ka reageerida – kuid siiski pakutud muudatused toimivad eelkõige pikas perspektiivis.

Lühiajalise perspektiivi meetmed tunduvad tulema eelkõige maksumaksja raha tagasi kanaliseerides.

Ei näe kaalumisel võimalusi, kuidas vähendada Eesti kulusid energia sisseostul.


Tähelepanuta on jäänud ühe töötajate segmendi, akadeemiliste töötajate, tulude kasvatamine.

Loodame, et see teema COVID ja elektrihindade tulevärgi varju ei jää.

 

Lugupidamisega,

Ants Koel

+372 5115856

UNIVERSITAS esimees

9. detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks.

      9. detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks. kommenteerimine on välja lülitatud

Palkatid PDF formaadis

 1. detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks. Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ning Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsuvad kõiki üles näitama solidaarsust!

Kuidas osaleda?

 • Õppejõud, kutsu kaasa oma tudengid! Tudeng, kutsu kaasa kaastudengid ja oma õppejõud! Võta kaasa ka kõik teised kvaliteetse kõrghariduse sõbrad ning tule 9. detsembril kell 9.30 Tallinnas Riigikogu ette avalikule koosolekule!
 • Koosoleku nädalal ja koosoleku päeval postita Facebookis oma toetusavaldus! Tee seda järgnevalt: 
 1. Lae alla ja vali endale sobiva sõnumiga plakat:
 1. Trüki plakat välja või kuva seda enda arvutis või telefonis

 2. Tee grupi- või individuaalselt toetusplakatiga pilt ja postita see sotsiaalmeediasse:
 • ürituse Facebooki lehele
 • või oma kontole
 • lisa hashtag #Hariduslepe

Kui sa ei saa osaleda avalikul koosolekul, sest sul on edasilükkamatuid kohustusi seoses õppetööga, siis:

 1. Postita koosoleku ajal plakatiga toetusavaldus sotsiaalmeediasse, nagu juhendatud ülal.
 2. Kui oled õppejõud, ja sul on koosoleku ajal loeng, räägi lühidalt oma tudengitele, kuidas kõrghariduse alarahastamine sinu töö ja eriala mõjutab!

Haridusleppe olulisemad kõrgharidust puudutavad punktid:

kõrghariduse riigipoolse rahastamise  suurendamine vähemalt 1,5%-ni sisemajanduse koguproduktist (praegu 1,1%) ning rahastuse edasine hoidmine vähemalt samal tasemel.

Tasuta eestikeelne kõrgharidus on avalik hüve, millele tuleb tagada vaba ligipääs.

Riigipoolse rahastuse suurenemine peab tagama kõikidele haridusvaldkonna töötajatele motiveerivad töötingimused (sh ametikoha- ja palgastabiilsuse).

Üliõpilaste stipendiumid ja toetused peavad olema vastavuses elukalliduse kasvuga.

Märgi end osalejaks ka avaliku koosoleku üritusel Facebookis

https://fb.me/e/22bwQEFxf 

Kohtume 9. detsembril, et seista ühiselt kõrghariduse rahastamise suurendamise eest!

Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas

      Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Liina Kersna
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal
Haridus- ja Teadusministeerium

24.11.2021

Lugupeetud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeeriumi juhid.

Täname teid kirja eest, mille saatsite 5. juulil 2021 (nr 9.3-1/21/1386-2)1 vastuseks
ametiühingute pöördumisele2.
2019. aastal vastu võetud kõrgharidusseadusel (KHaS) baseeruva uue akadeemilise
karjäärimudeli järgi on kõrgemad teadlaste ja õppejõudude positsioonid liidetud ühtseteks
akadeemilisteks ametikohtadeks. See muudatus järgib Wilhelm von Humboldti
haridusideaali, mis näeb ette teadus- ja õppetöö ühtsust, akadeemilist vabadust ja
humanistlikku ülikooli. Sellele vaatamata käsitletakse õppe- ja teadustööd endiselt de facto
eraldi, sest teaduse ja õppetöö rahastamise mehhanismid on erinevad. Õppejõududele
makstakse ametijuhendis määratud õppekoormuse järgi, mis tagab õppejõududele (õppetööks
mõeldud rahade olemasolul!) de jure midagi sarnast nagu põhipalk. Teadlased seevastu
peavad oma palga katma projektidest, mille nad on ise edukalt taotlenud.

Täispikka kirja lugemiseks palun ava alumine link:

Vastus HTMi kirjale AÜ-de tagasisidele Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise väljatöötamise kavatsus kohta 24.11.2021

Eesti Hariduslepe

      Eesti Hariduslepe kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti suurimad haridus- ja teadussektori ametiliidud ja õpilasorganisatsioonid sõlmisid äsja ühise haridusleppe. Organisatsioone kannustab ühine mure Eesti hariduse jätkusuutlikkuse ning tasuta eestikeelse hariduse kättesaadavuse osas. Eesmärgiks on suurendada haridusvaldkonna töötajate motivatsiooni, sealhulgas ametikoha- ja palgastabiilsust, ning seista eestikeelse kõrghariduse tasuliseks muutumise vastu.

Ühiskondlik kokkulepe Eesti hariduse arengu ja jätkusuutlikkuse kindlustamiseks

Jagades veendumust, et kvaliteetne, kättesaadav ja stabiilselt rahastatud haridus on Eesti inimeste heaolu ja ühiskonna kestlikkuse jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega, toovad käesoleva kokkuleppe osapooled välja olulisemad eesmärgid haridusvaldkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. On viimane aeg otsustavalt tegeleda kogu Eesti haridussektori kroonilise alarahastatuse, järelkasvu suure puuduse, töötajaskonna ülekoormuse ning teadusrahastuse ebastabiilsusega, mis murendavad Eesti ühiskonna ja riigi tulevikku. Toetame ettenägelikku pikaajalist strateegiat piisava rahalise kattega, et tagada haridusvaldkonna töötajate palgakindlus nii praegu kui ka kaugemas tulevikus.

1. Allakirjutanud toetavad nii kõrghariduse riigipoolse rahastamise kui ka üldhariduse õpetajate palgafondi rahastamise suurendamist vähemalt 1,5%-ni sisemajanduse koguproduktist ning rahastuse edasist hoidmist vähemalt samal tasemel. Selleks tuleb 2021. aastal näha riigieelarve strateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete osade lisandumisega.

2. Koos jätkusuutliku rahastamisega on osapooled veendunud, et tasuta eestikeelne kõrgharidus on avalik hüve, millele tuleb tagada vaba ligipääs.

3. Riigipoolse rahastuse suurenemine peab tagama kõikidele haridusvaldkonna töötajatele motiveerivad töötingimused (sh ametikoha- ja palgastabiilsuse) ning tööülesanded peavad mahtuma seaduses ettenähtud tööaja sisse.

4. Allakirjutanud toetavad õpetaja ameti väärtustamist ühiskonnas:
Välja tuleb töötada karjäärisüsteem, mis motiveerib õpetajaks saama ja ka ametisse jääma.
Lasteaiaõpetajate töötasu peab jääma jätkuvalt seotuks kooliõpetaja töötasuga ja olema vähemalt 90% kooliõpetaja töötasu alammäärast.
Oluline on kohelda kutseharidusõpetajaid samaväärselt üldhariduskoolide õpetajatega ja kasvatada usaldust kutsehariduse vastu – kutsekooli diplom peab tagama võimaluse jätkata kõrgkoolis.

5. Üliõpilaste stipendiumid ja toetused peavad olema vastavuses elukalliduse kasvuga.

Alla on kirjutanud:
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eesti Haridustöötajate Liit
Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu (TÜ, TLÜ, EMÜ, TKTK ametiühingud)
Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS
Eesti Õpilasesinduste Liit
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia

Toetajad:
Eesti Keele Instituut
Eesti Õpetajate Liit
Kõrgem Kunstikool Pallase Üliõpilasesindus
Viljandimaa Haridustöötajate Liit

HTM lubab vaktsineerimiskavaga katta ka ülikoolid.

      HTM lubab vaktsineerimiskavaga katta ka ülikoolid. kommenteerimine on välja lülitatud

Nii eelmisel, kui käesoleval nädalal on haridusminister Liina Kersna esinenud avalikkuses teadetega kokkulepetest haridusvaldkonna töötajate koroonaviiruse vastu vaktsineerimise ettevalmistamisest. Kahjuks jääb sõnumites kõlama pelgalt lasteaia ja koolipersonali fookus.

Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühendus UNIVERSITAS pöördus Haridusministeeriumi poole ametliku kirjaga, milles kõrgharidustöötajate kuulumist ministeeriumi haldusalasse ja haridusvaldkonna töötajaskonna hulka meelde tuletati ning paluti kaasata eelisjärjekorras vaktsineeritavate hulka.

Haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna vastuskirjas kinnitatakse, et kõiki haridusvaldkonna töötajaid käsitletakse eesliinitöötajatena ning kõik haridusvaldkonnas töötavad inimesed lasteaedadest kõrgkoolideni kuuluvad eelisjärjekorras vaktsineeritavate hulka. Samuti lubatakse, et saadetakse täpsem info kui kõrgharidustöötajate vaktsineerimise aja osas on selgus käes.

UNIVERSITAS jälgib olukorra arengut ja on vajadusel valmis kõrgharidustöötajate huvide kaitseks uuesti sekkuma.

UNIVERSITAS juhatuse esimees

Ants Koel

AKADEEMILISED AMETIÜHINGUD TOOMPEAL

      AKADEEMILISED AMETIÜHINGUD TOOMPEAL kommenteerimine on välja lülitatud

14.09.2020 toimus Riigikogu eest üliõpilaste ja akadeemiliste töötajate ühine avalik koosolek.

Akadeemiliste töötajate esindajane esines UNIVERSITASe juhte Ants Koel. Kõne võeti vastu suure aplausiga.

Demonstratsioonid Poolas

Poola õpetajate ametiühing esitas veebruaris nõude õpetajate brutokuupalga tõstmiseks 1000 zloti (233 euro) võrra. Pärast esialgsete läbirääkimiste ebaõnnestumist korraldasid õpetajad märtsis hääletuse, kus osavõtnutest umbes 90 protsenti teatas, et kui valitsus nõudmistele vastu ei tule, alustatakse streiki. https://www.postimees.ee/6566638/kohalik-vaade-poola-valitsus-riskib-hariduskaosega

Jagan siinkohal Poola õpetajate ametiühingu üleskutset:

Dear Colleagues,

yesterday, on Sunday at 22:30, negotiations lasting over a week have ended with the government on raising teachers’ salaries. They ended in a fiasco. In connection with this, today, on April 8 at 8 o’clock in Poland the biggest strike in 25 years has begun. The strike is indefinite. 15 500 schools and kindergartens declared participation in it. Attached, we send you, dear Colleagues, our request for support.

Best regards,

Slawomir Broniarz
ZNP-President

Demostratsioon Brüsselis 26.04.2019

Reedel 26 aprill 2019 Brüsselis. See suureskaalaline demostratsioon on organiseeritud Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) poolt Euroopa parlamendivalimiste eel.
Rohkem infot

Osalemiseks palun täitke see vorm ja saatke e-posti aadressile amoreira@etuc.org enne 10. aprilli 2019.

Hetke seisuga on osalemist kinnitanud kahjuks ainult Vladimir Viies (TTÜ AALi arvelt).