EESTI VABARIIGI VALITSUS

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO

 

 2009. aasta  palgatingimuste ja palga alammäära

läbirääkimiste

PROTOKOLLILINE OTSUS

 

Eesti Vabariigi Valitsuse (edaspidi valitsus) volitatud esindajad ühelt poolt ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO (edaspidi TALO) volitatud esindajad teiselt poolt (edaspidi pooled), pidasid läbirääkimisi TALO liikmeskonna 2009. aasta palgatingimuste ja palga alammäära üle, mille juures lähtusid üldisest põhimõttest, et kõrgharidusega töötaja palga alammäär, kui ta töötab täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal, peaks olema võrdne Rahandusministeeriumi poolt läbiräägitavaks perioodiks prognoositava keskmise palgaga ning sõltuvalt palga alammäärast reguleeritakse ka teiste ametikohtade palkade alammäärasid.

 

Läbirääkimiste pooled kinnitavad järgmist:

1

 

Võtta teadmiseks, et läbirääkimiste käigus TALO poolt taotletud palga alammäära taotlus jäi realiseerimata ning üldist palga alammäära kokkulepet ei sõlmita.

2

 

Võtta teadmiseks, et Vabariigi Valitsuse poolt  eraldatakse 2009. aasta riigi eelarve kaudu üldhariduskoolide pedagoogide palga alammäära tõstmiseks võrreldes 2008. aastaga 8% vahendeid rohkem, mille tulemusena tõuseb ametijärkude palga alammäär alates 01. jaanuarist 2009. aasta vastavalt:

·        noorempedagoogil                  10 277 kroonile

·        pedagoogil                              10 883 kroonile

·        vanempedagoogil                    12 438 kroonile

·        pedagoog-metoodikul              15 020 kroonile.

 

Kutseõppeasutuste baasmaksumuses on samuti arvestatud pedagoogide 8%lise palga alamäärade tõusuga.

 

Võtta teadmiseks, et koolijuhtide palgatõusu osas on riigipoolsed tagatised sisse kirjutaud hariduskulude toetusfondi moodustamise aluste loogikasse, so üldhariduse rahastamismudelisse, mille kohaselt juhtimiskulud tõusevad samavõrra kui pedagoogide palga alammäärad. Konkreetse koolijuhi palgatõusu otsustab tööandja.

 

Võtta teadmiseks, et kõrghariduse üliõpilaskoha baasfinantseerimine ning teaduse siht- ja grantfinantseerimise osas on säilitatud 2008. aasta rahaliste vahendite tase.

 

Võtta teadmiseks, et 2009. aastaks jäävad täitmata Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud otsused kõrghariduse üliõpilaskoha baasmaksumuse suurendamiseks 10% võrra ning teaduse sihtfinantseerimiseks 10% võrra võrreldes 2008. aastaga.

 

Võtta teadmiseks, et riiklike ja kohalike omavalitsuste kultuuriasutustes, avalik-õiguslike juriidilistes isikutes (sh Eesti Rahvusringhääling, Rahvusraamatukogu, rahvusooper Estonia) ning sihtasutustes kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajaga töötava kultuuritöötaja palgaalammäär säilitatakse 2008. aastaks kokkulepitud tasemel. 

3

 

TALO liikmeskonna 2010. aasta palgatingimuste ja palga alammäära kasviku kohta esitab TALO Vabariigi Valitsusele ja teistele volitatud tööandjate esindajatele taotluse 2009. aasta veebruaris. Delegatsioonide tasemel algavad läbirääkimised 2009. aasta mais ja jätkatakse poole kokkuleppel vastavalt vajadusele.

Pooled peavad otstarbekaks sõlmida 2010. aasta palgatingimuste eelkokkuleppe enne Vabariigi Valitsuse poolt 2010. aasta riigieelarve Riigikogule esitamist. 

4

 

Pooled teevad kõik endast oleneva TALO liikmeskonna tööandjate volitatud, sealhulgas Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalituste Liidu, esindajate kaasamiseks  ja 2010. aasta üleriigilistele palgaläbirääkimistele ning võtavad eesmärgiks üleriigiliste lepete sõlmimise haru / sektori tasandil.

 

5

 

Protokollilise otsuse tekst on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest  kummalegi poolele jääb üks.

 

 

Tõnis Lukas                                                                Ago Tuuling

Haridus- ja Teadusminister                                           Teenistujate Ametiliitude

Ministeeriumidevahelise komisjoni                               Keskorganisatsiooni TALO esimees

esimees                                                                     TALO delegatsiooni juht

 

Tallinnas, 18. detsembril 2008.a.