UNIVERSITAS ei ühine Vabariigi Valitsuse ja TALO 2007. aasta palgakokkuleppega

22.12.2006

 

Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS ei andnud TALO juhatuse esimehele volitust UNIVERSITASe nimel allkirjastada Vabariigi Valitsuse ja TALO 2007. aasta palgatingimuste ja palga alammäära kokkulepet ning loeb alates 01. jaanuarist 2007 töörahu pidamise kohustuse katkenuks.

 

UNIVERSITAS on seisukohal, et kui räägitakse haridusvaldkonna 15%-lisest palgatõusust, tuleb ka kõrgkoolidele ja teadusasutustele eraldada rahalisi vahendeid selliselt, et oleks võimalik õppejõudude ning teadurite samaväärne palgatõus. Ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadusasutused on samuti osa Eesti haridusvaldkonnast.

 

UNIVERSITAS on korduvalt teinud ettepanekuid suurendada kõrgkoolide riiklikus koolitustellimuses üliõpilaskoha baasmaksumust, millest otseselt sõltub õppejõudude töötasu. Näiteks püsib ülikoolidele eraldatav baasmaksumus muutumatuna alates 1999. aastast. 

 

Tänavu novembris kiitis Riigikogu heaks Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015, kuid reaalseid samme strateegias toodud konkreetsete otsuste rakendamiseks 2007. aasta riigieelarves realiseeritud ei ole.

Ka ülikoolide Rektorite Nõukogu on avaldanud muret, et ülikoolid peavad põhivahendite korrashoiuks vajalikud summad võtma muude õppekulude, sealhulgas palgakulude arvelt. Nende sõnul on rahastamise jätkuva külmutamise tingimustes oht Eesti kõrghariduse jätkusuutlikkusele väga suur. Tulenevalt pole võimalik säilitada konkurentsivõimelisel tasemel töötasusid ning üha raskemaks muutub kõrgelt kvalifitseeritud akadeemilise personali äravoolu vältimine.

 

UNIVERSITASe juhatus