Lugupeetud erakonna esimees,                                                                     05. veebruar 2007

                                                                                                                              nr. U-02          

 

Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS osales Vabariigi Valitsusega palgaläbirääkimistel TALO delegatsiooni koosseisus. 2006. a märtsikuus esitas UNIVERSITAS Vabariigi Valitsusele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse suurendada 2007. a kõrgkoolide riiklikus koolitustellimuses üliõpilaskoha baasmaksumust, samuti tehti ettepanek suurendada riigieelarves kõrgkoolide koolitustellimuseks ette nähtud rahalisi vahendeid ning teadustööle ettenähtud eelarvet kõikides teadustöid finantseerivates ridades. Kuna ettepanekutega ei arvestatud, ei andnud UNIVERSITAS TALOle volitusi Vabariigi Valitsuse ja TALO vahelise 2007. aasta palgatingimuste ja palga alammäära kokkuleppe allkirjastamiseks ning loeb alates 01. jaanuarist 2007 töörahu pidamise kohustuse katkenuks.

 

Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015 näeb ette, et kõrgharidus on Eestis konkurentsivõimeline ja omab kõrget kvaliteeti rahvusvahelises konkurentsis. Sisuliselt tähendab see õppejõudude ja teadurite kõrget kompetentsi nii teaduslikus uurimistöös kui õppetöös. Tänasel tööturul ei ole kõrgkoolide õppejõudude ja teadurite töötasud konkurentsivõimelised isegi lihttöölise tasuga võrreldes, rääkimata nt Põhjala regiooni riikide töötasudest, mis ületavad meie õppejõudude ja teadurite tasud 4 – 5 kordselt.

Eelmise aasta novembris kiitis Riigikogu Eesti kõrgharidusstrateegia heaks, kuid reaalseid samme strateegias toodud konkreetsete otsuste rakendamiseks 2007. aasta riigieelarves realiseeritud ei ole.

Ka ülikoolide rektorid on avaldanud muret, et ülikoolid peavad põhivahendite korrashoiuks vajalikud summad võtma muude õppekulude, sealhulgas palgakulude arvelt. Nende sõnul on rahastamise jätkuva külmutamise tingimustes oht Eesti kõrghariduse jätkusuutlikkusele väga suur – pole võimalik säilitada konkurentsivõimelisel tasemel töötasusid ning üha raskemaks muutub kõrgelt kvalifitseeritud akadeemilise personali äravoolu vältimine.

 

Lähenevad Riigikogu valimised ning kõikide erakondade valimiseelsetes lubadustes tuuakse esile haridusteema, samuti antakse üsna ulmelisi lubadusi. Ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadusasutused peaksid samuti kuuluma Eesti haridusvaldkonda. Kui räägitakse haridusvaldkonna nt 15%-lisest palgatõusust, tuleb ka kõrgkoolidele ja teadusasutustele eraldada rahalisi vahendeid selliselt, et oleks võimalik õppejõudude ning teadurite samaväärne palgatõus. Vaadates aga kõrghariduse ja teaduse rahastamist 2007. aastal, jääb mulje, et kõrgharidus ja teadus ei kuulu Eesti haridussüsteemi. UNIVERSITASe liikmed ootavad Teie erakonna vastust, miks see nii on. Ilma kõrghariduse ja teaduslike uuringuteta ei ole mõeldav Eesti riigi jõudmine Euroopa rikkaimate riikide hulka ja pole võimalik tõsta keskmist töötasu 25000 kroonini kuus.

 

Palume vastata alljärgnevatele küsimustele:

 

Peagi toimub UNIVERSITASe üldkogu, kus antakse hinnang erakondadele nende tegutsemise tulemuse alusel, et inimesed saaksid otsustada, keda toetada.

Küsimused ei ole esitatud valimiseelse propaganda tegemiseks, vaid väljendavad soovi saada teada, mida on kõrgkoolide õppejõududel ja teadlastel oodata järgmise Riigikogu volituste ajal. Ootame Teie vastust hiljemalt 23. veebruariks 2007.

 

 

UNIVERSITASe nimel lugupidamisega,

 

Toivo Roosimaa

juhatuse esimees