UNIVERSITAS ei toeta Tartu Ülikooli ettepanekut

14.09.2009

 

Tartu Ülikool pöördus Haridus- ja Teadusministeeriumi poole ettepanekuga muuta õppejõudude ja teadustöötajate töösuhteid puudutavaid seaduse sätteid Riigikogus menetluses olevas eelnõus 533 SE I (Ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus):

1) muuta ülikooliseaduse paragrahvi 39 lõige 6 järgmiselt (§ 7):

Ülikooli õppejõu tähtajalise töölepingu ennetähtaegsele ülesütlemisele kohaldatakse töölepingu seaduses tähtajatu töölepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Ülikooli õppejõu tööleping ei või töö lõppemisest tingitud koondamise tõttu lõppeda õppesemestri keskel.

2) täiendada teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse paragrahvi 9 lõikega 6 (§ 19):

Teadustöötaja tähtajalise töölepingu ennetähtaegsele ülesütlemisele kohaldatakse töölepingu seaduses tähtajatu töölepingu ülesütlemise kohta sätestatut.

 

UNIVERSITAS jäi seisukohale, et muudatus vähendab tähtajalise töölepinguga töötavate inimeste kaitset ning seetõttu ei toetata Tartu Ülikooli seaduse muudatusettepanekut. Vastavasisulised pöördumised saadeti nii Haridus- ja Teadusministeeriumile kui Riigikogu kultuurikomisjonile.

 

 

UNIVERSITASe juhatus