Õppejõudude ja teadustöötajate töölepinguid käsitleva komisjoni koosolek

13.08.2013

 

13. augustil 2013 toimus õppejõudude ja teadustöötajate töölepinguid käsitleva regulatsiooni muutmist ettevalmistava komisjoni teine koosolek. Koosolekul tutvustati seaduste muutmise väljatöötamise kavatsust ja teisi teemaga seotud materjale. Toivo Roosimaa edastas töölepinguid puudutavates küsimustes UNIVERSITASe seisukohad.

Eelnõu eeldatav kooskõlastamisele saatmise aeg on 2013. aasta oktoober. Seaduse vastuvõtmine Riigikogus peaks toimuma 2014. aasta I poolaastal ning see peaks jõustuma alates 01. jaanuarist 2015.

 

Euroopa Komisjon on oma 25. oktoobri 2012. aasta põhjendatud arvamuses käsitlenud Eestis aset leidvat rikkumist seoses õppejõududega tähtajaliselt sõlmitavate töölepingutega ja on asunud seisukohale, et Eestis rikutakse direktiivi 1999/70/EU ning täitmata on jäetud direktiivi klauslis 5 sisalduvad nõuded. Rikkumine seisneb selles, et Eesti siseriiklikes regulatsioonides puuduvad meetmed, mis hoiaksid ära järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvitamise akadeemilise personali suhtes. "Akadeemiline personal" väljatöötamise kavatsuse mõttes on ülikooliseaduses ja rakenduskõrgkooli seaduses nimetatud õppejõud ja teadustöötajad. Akadeemilise personali alla ei kuulu rektorid ja prorektorid.

Euroopa Komisjoni hinnangul tuleb kuritarvituste vältimiseks ja lepingute sõlmimise aluste läbipaistvuse tagamiseks määrata objektiivsed alused, mis õigustaksid töölepingute uuendamist ning oluline on tagada, et need oleksid töölepingu sõlmimise kontekstis seotud ametikohaga, mitte sellel ametikohal tööd tegeva inimesega.

UNIVERSITASe juhatus