TÜAÜ ja EMÜ AÜ arvamus- ja toetusavaldus UNIVERSITASe nõudmisele

15.01.2007

 

Rektorite Nõukogu

Ülikooli 18

50090 Tartu

 

Arvamus "UNIVERSITASe kiri peaministrile 15.01.2007 nr. U–01" kohta

 

Tartu Ülikooli Ametiühing ja Eesti Maaülikooli Ametiühing jagavad Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS seisukohta, et Eestis tuleks luua vastav organisatsiooniline struktuur Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, teadusasutuste, ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ning muude haridusasutuste tööandjate organisatsioonide esindajate osalusel ühelt poolt ning UNIVERSITASE ja Haritlaste Ametiühingu (sellesse kuuluvad Tartu Ülikooli Ametiühing, Eesti Maaülikooli Ametiühing, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Ametiühing, Viljandi Kultuurikolledži Ametiühing, Tartu, Pärnu ja Narva haridustöötajate ametiühingud) esindajate osalusel teiselt poolt ning alustada läbirääkimisi Eesti haridus- ja teaduselu kõigis küsimustes, mis kuuluvad töövõtjate ja tööandjate esindusorganisatsioonide läbirääkimiste pädevusse.

 

Tartu Ülikool (tõenäoliselt ka rektorite nõukogu) on seni olnud seisukohal, et Eesti Vabariigi Valitsuse ja TALO poolt sõlmitavad lepingud ei saa TÜ-le (ja teistele avalik-õiguslikele ülikoolidele) kuidagi kohustuslikud olla, et need kokkulepped, mida Haridusministeerium teeb ilma avalik-õiguslike ülikoolideta, pole ülikoolidele vähimalgi määral siduvad.

 

Teeme Rektorite Nõukogule ettepaneku võtta vastu otsus UNIVERSITASE ja Haritlaste Ametiühingu esitatud ettepaneku osas alustada ettevalmistusi laiapõhjaliste läbirääkimiste alustamiseks haridus- ja teadusvaldkonna tööandjate ning töövõtjate esindusorganisatsioonide, samuti EV Valitsuse (Teadus- ja Haridusministeerium ja / või Rahandusministeerium) volitatud esindajate osavõtul.

 

Toetame UNIVERSITASe taotlusi Vabariigi Valitsusele

 

Aleksander Jakobson

Haritlaste Ametiühingu juhatuse liige

Tartu Ülikooli Ametiühingu esimees

 

Kai Simo
Eesti Maaülikooli Ametiühingu esimees