Eesti ei ole täielikult kohaldanud tähtajalise töö direktiivi

25.10.2012

 

Euroopa Komisjon võtab oma igakuises rikkumisotsuste paketis õiguslikke meetmeid liikmesriikide suhtes, kes ei täida nõuetekohaselt Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kohustusi. Nende paljusid valdkondi hõlmavate otsuste eesmärk on tagada Euroopa Liidu õigusaktide õige kohaldamine nii kodanike kui ka ettevõtjate hüvanguks. Komisjon võttis 24. oktoobril 2012 vastu 162 otsust, sealhulgas 25 põhjendatud arvamust ja 10 kaebust Euroopa Liidu Kohtule.

 

Euroopa Komisjon palub Eestil täielikult kohaldada tähtajalise töö direktiivi akadeemilises ja kunstivaldkonnas, et kaitsta ülikoolide ja kultuurisektori tähtajalise töölepinguga isikkoosseisu järjestikuste tähtajaliste töölepingute eest, nagu nõutakse direktiiviga 1999/70/EÜ.

 

Selle direktiivi ja eriti sellele lisatud Euroopa tasandi tööturu osapoolte raamkokkuleppe eesmärk on parandada tähtajalise töö kvaliteeti, tagades mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamise alaliste ja tähtajalise lepinguga töötajate vahel ning luues raamistiku, et vältida kuritarvitusi, mis võiksid tuleneda järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete kasutamisest. See direktiiv tuleb rakendada kõikides majandussektorites. Komisjon esitab nõude "põhjendatud arvamusena" vastavalt Euroopa Liidu rikkumismenetlusele. Nüüd on Eestil aega kaks kuud, et teavitada komisjoni meetmetest, mida võetakse oma kohustuste täielikuks täitmiseks. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Eesti Euroopa Liidu Kohtusse.

 

Allikas: Euroopa Komisjon
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-794_et.htm